Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) predkladá v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii na prerokovanie slovenské technické normy (STN) navrhované na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo z iných dôvodov. Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od dátumu ich zverejnenia u uvedeného zodpovedného zamestnanca na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adrese: navrhynoriem@normoff.gov.sk