Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2024

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 83 0420 Detekčná trubica ALTEST 27.04.1989 05.04.2024 Ing. Eva Marsová