Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2020

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 01 0101 Názvoslovie v oblasti riadenia kvality 28.12.1967 07.11.2020 Ing. Jana Michalcová
STN 83 4728-1 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií amoniaku zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Všeobecná časť 08.10.1984 22.04.2020 Ing. Eva Marsová
STN 73 0823 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt 09.05.1983 14.01.2020 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 0824 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok 01.12.1992 14.01.2020 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 0867 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie triedy požiarnej bezpečnosti skladovaných materiálov 07.05.1991 14.01.2020 Ing. Henrieta Tölgyessyová