Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2022

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 77 0336 Stanovenie priepustnosti plastových obalových materiálov pre pary organických látok. Rovnotlaková interferometrická metóda 22.06.1987 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 0142 Skúšanie plastov a gumy. Stanovenie súčiniteľa teplotnej vodivosti 19.09.1977 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 0351 Polyétery na výrobu polyuretánov. Stanovenie jódového čísla 18.08.1982 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 0352 Polyétery na výrobu polyuretánov. Stanovenie hodnoty pH 18.08.1982 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 0354 Polyétery a polyestery na výrobu polyuretánov. Stanovenie hydroxylového čísla 18.08.1982 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 0609 Skúšanie plastov. Stanovenie zmrštenia zmrštiteľných fólií 10.10.1977 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 0803 Plasty. Metóda stanovenia sypateľnosti 17.12.1982 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 5432 Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie ťahových vlastnosti tvrdých ľahčených hmôt 04.02.1977 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 7012 Stanovenie ťahových vlastností poromérov, koženiek a podobných plastových výrobkov 10.03.1977 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 9013 Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie stability disperzie po pridaní elektrolytu 01.07.1992 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 64 0329 Materiály a predmety prichádzajúce do styku s požívatinami. Stanovenie obsahu vinylchloridu v požívatinách metódou plynovej chromatografie 01.04.2002 09.11.2022 Ing. Eva Marsová
STN 85 5361 Elektrické stomatologické vŕtačky 01.12.1995 27.09.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 85 6000 Vŕtačky zubné. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšania 01.07.1987 27.09.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 85 5360 Vzduchové stomatologické vŕtačky 01.12.1995 27.09.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 73 6193 Meranie priehybu netuhých vozoviek deflektografom 14.02.1977 30.06.2022 Ing. Ivana Hrubá
STN 66 8076 Priemyselné trhaviny. Stanovenie odolnosti bansky bezpečných trhavín proti deflagrácii 24.10.1984 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8233 Elektrické roznecovadlá. Skúšanie odolnosti elektrických roznecovadiel proti statickej elektrine. Skúšobné metódy 30.03.1979 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8228 Roznecovadlá. Skúška manipulačnej bezpečnosti roznecovadiel 02.02.1965 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8225 Priemyselné roznecovadlá. Stanovenie iniciačnej mohutnosti bleskovice 25.12.1984 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8077 Priemyselné trhaviny. Stanovenie dolného medzného priemeru nálože 05.12.1968 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8068 Stanovenie prenosu detonácie priemyselných trhavín 01.11.1993 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8050 Priemyselné trhaviny. Stanovenie objemovej hmotnosti náložky a sypnej hmotnosti sypkých trhavín 19.11.1975 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8047 Priemyselné trhaviny. Skúšky výpotku náložkovaných priemyselných trhavín 08.02.1974 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8074 Priemyselné trhaviny. Skúšanie odolnosti proti klimatickým vplyvom 21.08.1985 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 75 7921 Nemecké jednotné metódy analýzy vôd, odpadových vôd a kalov. Kaly a sedimenty (skupina S). Časť 20: Stanovenie 6 polychlórovaných bifenylov (PCB) (S 20) (DIN 38414-20: 1996) 01.08.2004 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.