Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2023

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 67 3032 Náterové látky. Stanovenie riediteľnosti 27.03.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 94 1840 Rekreačné sánky. Spoločné ustanovenia 01.09.1997 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 1240 Nábytok školský. Školské tabule pre 1. a 2. učebný cyklus. Technické požiadavky 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0845 Nábytok školský. Žiacke stoly pre učebne cudzích jazykov. Typy a funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0844 Nábytok školský. Žiacke kresliace a rysovacie stoly. Typy a funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0843 Nábytok školský. Demonštračné stoly. Funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0842 Nábytok školský. Žiacke laboratórne stoly. Funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0441 Nábytok školský. Skrine na učebné pomôcky. Funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 77 0161 Zásady používania obalových lepidiel v sťažených klimatických podmienkach 10.08.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 49 3306 Dokumentácia na drevené prepravné obaly. Jednotné zásady 01.12.1992 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 67 3017 Náterové látky. Stanovenie jemnosti trenia pigmentov a plnidiel grindometrom 13.08.1982 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 67 0550-3 Dispergovateľnosť pigmentov a plnív. Časť 3: Hodnotenie dispergovateľnosti miešaním 01.04.1992 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 66 8672 Lepidlá. Tavné lepidlá 01.11.1997 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 66 8629 Lepidlá. Močovinovo-formaldehydové modifikované živice 01.11.1997 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 65 6250 Ropné výrobky. Stálosť emulzie 25.04.1987 11.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 65 6153 Ropné výrobky. Stanovenie výšky nečadivého plameňa 06.12.1982 11.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 65 6127 Palivo pre motory. Stanovenie obsahu merkaptánovej a sírovodíkovej síry potenciometrickou 29.01.1980 11.01.2023 Ing. Eva Marsová