Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2024

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 57 0185 Skúšanie mäsa, mäsových výrobkov a mäsových konzerv a hotových jedál v konzervách. Chemické a fyzikálne metódy 28.03.1962 01.07.2024 Ing. Eva Marsová
STN 67 0811 Skladovanie náterových látok 29.06.1984 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0117 Drevo. Rázová húževnatosť v ohybe 18.06.1979 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0617 Ochrana dreva. Impregnácia drevených stĺpov a banského dreva 18.05.1989 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0615 Ochrana dreva. Technologické postupy impregnácie dreva pred biotickými škodcami 18.05.1989 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0118 Drevo. Medza pevnosti v šmyku v smere vlákien 18.06.1979 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0115 Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe 26.01.1979 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0112 Drevo. Tlak naprieč vlákien 18.06.1979 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0110 Drevo. Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien 18.06.1979 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0103 Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach 26.01.1979 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 2100 Rezivo. Opracované ihličnaté prírezy. Základné a spoločné ustanovenia 22.12.1974 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 1111 Neopracované rezivo. Ihličnaté rezivo. Rozmery. Medzné odchýlky 31.08.1989 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 2316 Konštrukčné dyhy 05.04.1984 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 2411 Latovky 31.08.1989 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0007 Názvoslovie v drevospracujúcom priemysle. Sušenie dreva 05.11.1979 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 91 1570 Nábytok bytový. Matrace na lôžka. Základné ustanovenia 19.12.1979 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 91 0030 Nábytok. Kovový nábytok. Základné ustanovenia 21.05.1984 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 67 3083 Stanovenie odolnosti náterov proti oderu padajúcim oderovým materiálom 09.06.1989 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 67 3064 Stanovenie zmeny lesku náterov 17.05.1984 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 67 3049 Náterové látky. Zhotovenie skúšobných náterov nanášacím pravítkom 04.12.1984 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 49 0010 Tolerancie pre drevospracujúci priemysel 21.05.1984 18.06.2024 Ing. Eva Marsová
STN 63 5208 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie rozmerových zmien pri zaťažení pretlakom 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5209 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie objemových zmien pri zaťažení pretlakom 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5210 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie odolnosti duše proti účinku kvapalín 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5217 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie pevnosti v ťahu 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.