Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2022

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 85 6000 Vŕtačky zubné. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšania 01.07.1987 27.09.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 85 5361 Elektrické stomatologické vŕtačky 01.12.1995 27.09.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 85 5360 Vzduchové stomatologické vŕtačky 01.12.1995 27.09.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 73 6193 Meranie priehybu netuhých vozoviek deflektografom 14.02.1977 30.06.2022 Ing. Ivana Hrubá
STN 66 8068 Stanovenie prenosu detonácie priemyselných trhavín 01.11.1993 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8228 Roznecovadlá. Skúška manipulačnej bezpečnosti roznecovadiel 02.02.1965 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8233 Elektrické roznecovadlá. Skúšanie odolnosti elektrických roznecovadiel proti statickej elektrine. Skúšobné metódy 30.03.1979 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8225 Priemyselné roznecovadlá. Stanovenie iniciačnej mohutnosti bleskovice 25.12.1984 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8077 Priemyselné trhaviny. Stanovenie dolného medzného priemeru nálože 05.12.1968 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8076 Priemyselné trhaviny. Stanovenie odolnosti bansky bezpečných trhavín proti deflagrácii 24.10.1984 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8074 Priemyselné trhaviny. Skúšanie odolnosti proti klimatickým vplyvom 21.08.1985 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8050 Priemyselné trhaviny. Stanovenie objemovej hmotnosti náložky a sypnej hmotnosti sypkých trhavín 19.11.1975 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 66 8047 Priemyselné trhaviny. Skúšky výpotku náložkovaných priemyselných trhavín 08.02.1974 27.05.2022 Ing. Eva Marsová
STN 75 7300 Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor. Všeobecné ustanovenia 01.11.1996 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 75 7301 Kvalita vody. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a chemické metódy stanovenia zloženia a vlastností vôd 01.04.1987 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 75 7921 Nemecké jednotné metódy analýzy vôd, odpadových vôd a kalov. Kaly a sedimenty (skupina S). Časť 20: Stanovenie 6 polychlórovaných bifenylov (PCB) (S 20) (DIN 38414-20: 1996) 01.08.2004 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 75 7482 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Odmerné merkurimetrické stanovenie 01.06.2007 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 75 7567 Kvalita vody. Stanovenie humínových látok. Fotometrická metóda 01.06.2007 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 72 2060 Popolček na stavebné účely. Spoločné ustanovenia 16.11.1985 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 1025 Laboratórne stanovenie pevnosti jemnozrnných zemín v prostom tlaku 01.12.1992 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 2062 Popolček ako aktívna zložka maltovín. Materiálový list 16.11.1985 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 2061 Skúšanie popolčeka na stavebné účely 16.11.1985 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 1030 Laboratórne metódy stanovenia šmykovej pevnosti zemín krabicovým prístrojom 12.10.1987 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 1011 Laboratórne stanovenie zdanlivej hustoty pevných častíc zemín 26.09.1980 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 20 1525 Obrábacie stroje na kovy. Príruby s nábojom na upínanie brúsnych kotúčov 01.05.1993 21.02.2022 Mgr. Dušan Slanina