Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že do Plánu technickej normalizácie na vypracovanie slovenských technických noriem zaradil ďalej uvedené úlohy. Orgány štátnej a verejnej správy, právnické a fyzické osoby, ktoré majú záujem stať sa účastníkmi pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, preberaných do sústavy STN prekladom do štátneho jazyka, môžu sa prihlásiť najneskôr do 4 týždňov od termínu zverejnenia zoznamu u spracovateľa normalizačnej úlohy uvedeného v zozname.

V prípade neuvedenia adresy spracovateľa v zozname z dôvodu ochrany osobných údajov, Váš záujem o pripomienkové konanie k návrhom STN, preberaných do sústavy STN prekladom do štátneho jazyka, adresujte na e-mail: navrhynoriem@normoff.gov.sk.