Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2023

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/3001/23 Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne (ISO 80000-1: 2022). Revízia STN EN ISO 80000-1: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 80000-1:2022 12.01.2023/ 15.01.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/3002/23 Veličiny a jednotky. Časť 6: Elektromagnetizmus. Revízia STN EN 80000-6: 2009 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 80000-6:2022 12.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/3003/23 Inteligentné dopravné systémy. Geografické dátové súbory (GDF) GDF5.1. Časť 2: Mapové data používané v automatizovaných systémoch riadenia vozidiel, kooperatívne IDS a multimodálna doprava (ISO 20524-2:2020). Revízia STN EN ISO 14825: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 20524-2:2022 30.01.2023/ 10.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/3004/23 Inteligentné dopravné systémy. Geografické dátové súbory (GDF) GDF5.1. Časť 1: Aplikačne nezávislé mapové data zdieľané medzi viacerými zdrojmi (ISO 20524-1:2020). Revízia STN EN ISO 14825: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 20524-1:2022 30.01.2023/ 10.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/3005/23 Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Architektúra podporného informačného systému v prípade incidentu. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17875:2022 30.01.2023/ 10.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/3006/23 Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAP) eCall používajúce multimediálny podsystém IP (IMS) cez siete s prepínaním paketov. Revízia STN P CEN/TS 17184: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17184:2022 30.01.2023/ 10.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/3007/23 Elektronický výber poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906: 2022). Revízia STN EN ISO 14906: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 14906:2023 30.01.2023/ 10.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
02/3001/23 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Zalisované objímky a zaisťovanie lana objímkou. Revízia STN EN 13411-3+A1: 2009 ****. Prebraný medzinárodný dokument: EN 13411-3:2022 16.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
04/3001/23 Zlievarenské stroje. Bezpečnostné požiadavky na formovacie a jadrovacie stroje a prídavné zariadenia (ISO 23062: 2022). Revízia STN EN 710: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 23062:2022 30.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/3001/23 Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie obsahu a zisťovanie prítomnosti halogenidov (s výnimkou fluoridov) (ISO 9455-6: 2022). Revízia STN EN ISO 9455-6: 2001 ****. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 9455-6:2022 17.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/3002/23 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie tenkostenných oceľových súčiastok ultrazvukom technikou Phased array (UT-PA). Kritériá prípustnosti (ISO 4761: 2022). ****. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4761:2022 17.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/3003/23 Zváranie a príbuzné procesy. Slovník. Časť 2: Zdravie a bezpečnosť (ISO 25901-2: 2022). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25901-2:2023 20.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/3004/23 Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúšky lámavosti (ISO 5173: 2023). Revízia STN EN ISO 5173: 2010 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 5173:2023 30.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3001/23 Bezpečnostné a ovládacie zariadenia pre horáky a spotrebiče spaľujúce plynné a/alebo kvapalné palivá. Snímače tlaku plynu pre horáky a pre spotrebiče na plynné palivá. Revízia STN EN 1854: 2010 ****. Prebraný medzinárodný dokument: EN 1854:2022 17.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3002/23 Endotermické tepelné čerpadlá spaľujúce plyn. Časť 5: Výpočet sezónnej účinnosti vo vykurovacom a chladiacom režime. Revízia STN EN 16905-5: 2017 ****. Prebraný medzinárodný dokument: EN 16905-5:2022 17.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3003/23 Energetická hospodárnosť budov. Regulácia vykurovacích systémov. Časť 1: Zariadenia na reguláciu teplovodných vykurovacích systémov - Moduly M3-5,6,7,8. Revízia STN EN 12098-1: 2018, STN EN 12098-5: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12098-1:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3004/23 Energetická hospodárnosť budov. Regulácia vykurovacích systémov. Časť 3: Regulačné zariadenia elektrických vykurovacích systémov. Moduly M3-5,6,7,8. Revízia STN EN 12098-3: 2018, STN EN 12098-5: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12098-3:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3005/23 Energetická hospodárnosť budov. Regulácia vykurovacích systémov. Časť 6: Sprievodná technická správa EN 12098-1: 2022 - Moduly M3-5,6,7,8. Revízia TNI CEN/TR 12098-6: 2017, TNI CEN/TR 12098-8: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 12098-6:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3006/23 Energetická hospodárnosť budov. Regulácia vykurovacích systémov. Časť 7: Sprievodná technická správa EN 12098-3: 2022 - Moduly M3-5,6,7,8. Revízia TNI CEN/TR 12098-7: 2017, TNI CEN/TR 12098-8: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 12098-7:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3007/23 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 12809: 2002, STN EN 12815: 2002, STN EN 13229: 2002, STN EN 13240: 2002, STN EN 16510-1: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16510-1:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3008/23 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-1: Spotrebiče na vykurovanie obytných priestorov. Revízia STN EN 13240: 2002 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16510-2-1:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3009/23 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-2: Vstavané spotrebiče vrátane otvorených krbov. Revízia STN EN 13229: 2002 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16510-2-2:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3010/23 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-3: Spotrebiče na varenie. Revízia STN EN 12815: 2002 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16510-2-3:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3011/23 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-4: Samostatné kotly s menovitým tepelným výkonom do 50 kW. Revízia STN EN 12809: 2002 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16510-2-4:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/3012/23 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-6: Spotrebiče na drevené pelety. Revízia STN EN 14785: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16510-2-6:2022 23.01.2023/ 01.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)