Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/0001/20 Geografické informácie. Priestorová schéma (ISO 19107: 2019). Revízia STN EN ISO 19107: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 19107:2019 10.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/0002/20 Geografické informácie. Služby na určovanie polohy (ISO 19116: 2019). Revízia STN EN ISO 19116: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 19116:2019 10.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/0003/20 Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky (ISO 28927-1: 2019). Revízia STN EN ISO 28927-1: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 28927-1:2019 15.01.2020/ 30.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
03/0002/20 Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu železných a oceľových konštrukcií. Časť 2: Žiarové zinkovanie ponorom (ISO 14713-2: 2019). Revízia STN EN ISO 14713-2: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 14713-2:2020 24.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/0001/20 Európska norma na triedenie plynových spotrebičov podľa spôsobu privádzania spaľovacieho vzduchu a odvádzania spalín (typy spotrebičov). Revízia TNI CEN/TR 1749: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1749:2020 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/0001/20 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Základné prevádzkové rozmery výstupných hrdiel ventilov na LPG a prípojok súvisiacich zariadení. Revízia STN EN 15202: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 15202:2019 17.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/0002/20 Fľaše na plyny. Ochranné čiapočky ventilov, chrániče ventilov a kryty. Navrhovanie, výroba a skúšanie (ISO 11117: 2019). Revízia STN EN ISO 11117: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11117:2019 17.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
12/0001/20 Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Hodnotenie a vlastnosti jednotiek, súčastí a komôr jednotiek. Revízia STN EN 13053+A1: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13053:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/0001/20 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-12: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 12. Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 61784-3-12:2010/A1:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/0002/20 Priemyselné komunikačné subsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pre rozhranie regulátor-prístroj. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Revízia STN EN 50325-1: 2003 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50325-1:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
19/0001/20 Optika a fotonika. Difrakčná optika. Slovník (ISO 15902: 2019). Revízia STN EN ISO 15902: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 15902:2020 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/0001/20 Intermodálne nákladné jednotky a úžitkové vozidlá. Viazacie body na upevňovanie nákladu. Minimálne požiadavky a skúšanie. Revízia STN EN 12640: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12640:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/0002/20 Intermodálne nákladné jednotky a úžitkové vozidlá. Plachty. Časť 2: Minimálne požiadavky na bočné závesy. Revízia STN EN 12641-2: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12641-2:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/0003/20 Intermodálne nákladné jednotky a úžitkové vozidlá. Plachty. Časť 1: Minimálne požiadavky. Revízia STN EN 12641-1: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12641-1:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/0004/20 Energetická účinnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy. Časť 6: Portálové vozíky na kontajnery. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16796-6:2020 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)