Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/4001/24 Geografické informácie. Klasifikačné schémy. Časť 2: Meta jazyk na opis systémov o krajinnej pokrývke (LCML) (ISO 19144-2: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 19144-2:2023 11.01.2024/ 28.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/4002/24 Geografické informácie. Model domény územnej správy (LADM). Časť 1: Zásady (ISO 19152-1: 2024). Revízia STN EN ISO 19152: 2013 *). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 19152-1:2024 25.01.2024/ 28.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/4003/24 Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Pridruženie (ISO 4351: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4351:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
02/4001/24 Spojovacie súčiastky. Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 5: Špeciálne spojovacie súčiastky (vrátane spojovacích súčiastok zo zliatin niklu) pre vysokoteplotné aplikácie (ISO 3506-5: 2022). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 3506-5:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
03/4001/24 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-6: Prírodné podmienky prostredia. Zemetrasenie a otrasy. Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60721-2-6:2023/AC:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
03/4002/24 Kovové a iné anorganické povlaky. Prehľad metód merania hrúbky (ISO 3882: 2024). Revízia STN EN ISO 3882: 2004 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 3882:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/4001/24 Zariadenia na plameňové zváranie. Ručné horáky s prisávaním vzduchu. Požiadavky a skúšky (ISO 9012: 2023). Revízia STN EN ISO 9012: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 9012:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/4002/24 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 13: Odporové stykové stláčacie a odtavovacie zváranie (ISO 15614-13: 2023). Revízia STN EN ISO 15614-13: 2022 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15614-13:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/4003/24 Tvrdé spájkovanie. Chyby spojov zhotovených tvrdým spájkovaním (ISO 18279: 2023). Revízia STN EN ISO 18279: 2004 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 18279:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/4004/24 Zariadenia na plameňové zváranie. Priemyselné ručné a strojové horáky na ohrievanie plameňom, tvrdé spájkovanie plameňom a príbuzné procesy. Revízia TNI CEN/TR 13259: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 13259:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/4001/24 Endotermické tepelné čerpadlá spaľujúce plyn. Časť 1: Termíny a definície. Revízia STN EN 16905-1: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16905-1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/4002/24 Navrhovanie prostredia budov. Návrh, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 8: Elektrické vykurovacie systémy (ISO 11855-8: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11855-8:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/4001/24 Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-3: Osobitná norma pre hybridné vykurovacie zariadenia kombinujúce plynové spotrebiče a tepelné čerpadlo v jednom výrobku.. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15502-2-3:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/4002/24 Prepravné fľaše na plyny. Kompatibilita fľašových a ventilových materiálov s plynovým obsahom. Časť 1: Kovové materiály. Zmena A1 (ISO 11114-1: 2020/Amd 1: 2023). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11114-1:2020/A1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
11/4001/24 Čerpadlá. Metódy kvalifikácie indexu energetickej účinnosti hydrodynamických čerpacích agregátov. Časť 4: Skúšanie a výpočet indexu energetickej účinnosti (EEI) ponorných viacstupňových čerpacích agregátov. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17038-4:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
12/4001/24 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 18: Posudzovanie vhodnosti spotrebného materiálu (ISO 14644-18: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 14644-18:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/4001/24 Priemyselné armatúry. Pripojenia na servopohony s čiastočným pootočením (ISO 5211: 2023). Revízia STN EN ISO 5211: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 5211:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/4002/24 Priemyselné armatúry. Označovanie kovových armatúr. Revízia STN EN 19: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 19:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/4003/24 Priemyselné armatúry. Pripojenie viacotáčkových pohonov na armatúry (ISO 5210: 2023). Revízia STN EN ISO 5210: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 5210:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/4004/24 Zdravotnotechnické armatúry. Jednoduché výtokové armatúry a zmiešavacie batérie pre systémy zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecné technické podmienky. Revízia STN EN 200: 2009 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 200:2023 11.01.2024/ 28.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14/4001/24 Distribučný chladiaci nábytok. Časť 1: Slovník (ISO 23953-1: 2023). Revízia STN EN ISO 23953-1: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 23953-1:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14/4002/24 Distribučný chladiaci nábytok. Časť 2: Triedenie, požiadavky a skúšobné podmienky (ISO 23953-2: 2023). Revízia STN EN ISO 23953-2: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 23953-2:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16/4001/24 Výrobkové listy kovaní (HPS). Identifikácia a prehľad dokladov o skúšaní na zjednodušenie vzájomnej zameniteľnosti stavebných kovaní na použitie s požiarnou odolnosťou a/alebo tesnosťou proti prieniku dymu dverných zostáv a/alebo otváravých okien. Revízia STN EN 16035: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16035:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/4001/24 Aditívna výroba pre automobilový priemysel. Princípy kvalifikácie. Všeobecné hodnotenie stroja a špecifikácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov PBF-LB/M (ISO/ASTM 52945: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/ASTM 52945:2024 16.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/4002/24 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Vonkajšie kryty. Časť 3: Požiadavky na prostredie, skúšky a bezpečnostné hľadiská. Revízia STN EN IEC 61969-3: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 61969-3:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)