Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2022

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/1073/21 Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na kódex správania sa organizácií. Revízia STN ISO 10001: 2009. Prebraný medzinárodný dokument: ISO 10001:2018 05.01.2022/ 31.05.2022 Ing. Jozef Grauzeľ, CSc. - MASM - Systémy kvality
01/1077/21 Nedeštruktívne skúšanie. Ultrazvukové skúšanie pomocou sond Phased Array. Slovník (ISO 23243: 2020). Revízia STN EN 16018: 2012. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 23243:2020 30.01.2022/ 30.04.2022 Dipl. Ing. Marek Dermek, PhD.
01/1078/21 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany (ISO/IEC 17030: 2021). Revízia STN EN ISO/IEC 17030: 2009. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 17030:2021 31.01.2022/ 30.04.2022 Ing. Lucia Boldizsárová
01/1079/21 Posudzovanie zhody. Všeobecné princípy a požiadavky na orgány validácie a verifikácie (ISO/IEC 17029: 2019). . Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 17029:2019 31.01.2022/ 31.05.2022 Ing. Lucia Boldizsárová
01/1080/21 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva (ISO/IEC 17021-2: 2016). Revízia STN P CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2: 201741. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 17021-2:2018 31.01.2022/ 30.04.2022 Ing. Lucia Boldizsárová
01/1081/21 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 3: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a certifikáciu systémov manažérstva kvality (ISO/IEC 17021-3: 2017). Revízia STN P CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3: 2017. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 17021-3:2018 31.01.2022/ 30.04.2022 Ing. Lucia Boldizsárová
01/2001/22 Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematika (ISO 80000-2: 2019, opravená verzia 2021-11). Revízia STN EN ISO 80000-2: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 80000-2:2019 10.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/2002/22 Verejná doprava. Rozhranie služieb pre informácie v reálnom čase týkajúce sa prevádzkovania verejnej dopravy. Časť 4: Prevádzkové rozhranie služieb: monitorovanie vybavenia. Revízia STN P CEN/TS 15531-4: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 15531-4:2021 13.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/2003/22 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 5: Rozmery a opracovanie hrán (ISO 12543-5: 2021). Revízia STN EN ISO 122543-5: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 12543-5:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/2004/22 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 6: Vzhľad (ISO 12543-6: 2021. Revízia STN EN ISO 12543-6: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 12543-6:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/2005/22 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 4: Skúšobné metódy na určenie trvanlivosti (ISO 12543-4: 2021). Revízia STN EN ISO 12543-4: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 12543-4:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/2006/22 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 3: Vrstvené sklo (ISO 12543-3: 2021). Revízia STN EN ISO 12543-3: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 12543-3:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/2007/22 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 2: Vrstvené bezpečnostné sklo (ISO 12543-2: 2021). Revízia STN EN ISO 12543-2: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 12543-2:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/2008/22 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť1: Definície a opis komponentov (ISO 12543-1: 2021). Revízia STN EN ISO 12543-1: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 12543-1:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
03/1025/21 Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Ochranné opatrenia proti korózii na potrubných systémoch ovplyvnených bludnými prúdmi (ISO 21857: 2021). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 21857:2021 05.01.2022/ 31.07.2022 Ing. Maroš Meliš
03/2001/22 Metóda simulácie zrýchleného opotrebenia a korózie na detekciu uvoľňovania niklu z pokovovaných predmetov. Revízia STN EN 12472+A1: 2009. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12472:2020 31.01.2022/ 30.06.2022 EMITA Ing. Rudolf Rypák
06/2001/22 Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky. Revízia STN EN 203-1: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 203-1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/2002/22 Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Horáky s otvoreným plameňom a vokové horáky. Revízia STN EN 203-2-1: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 203-2-1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/2003/22 Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Rúry. Revízia STN EN 203-2-2: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 203-2-2:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/2004/22 Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Fritézy. Revízia STN EN 203-2-4: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 203-2-4:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/2005/22 Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Bezpečnosť. Všeobecne. Revízia STN EN 30-1-1+A3: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 30-1-1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/2006/22 Samostatné spredu uzavreté ohrievače na plynné palivá typu B11, C11, C31 a C91. Revízia STN EN 613: 2003 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 613:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/2001/22 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 2: Materiály na časti kotlov a príslušenstvo namáhané tlakom. Revízia STN EN 12952-2: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12952-2:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/2002/22 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 5: Vyhotovovanie a konštrukcia tlakových častí kotla. Revízia STN EN 12952-5: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12952-5:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/2003/22 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 6: Kontrola pri výrobe, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla. Revízia STN EN 12952-6: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12952-6:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)