Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
72/0003/20 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia. Revízia STN 72 7221-2: 2015 01.04.2020/ 30.06.2020 TSÚS, n. o. Bratislava, Studená 3, pobočka Nitra