Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/0018/20 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Zmena 1 STN 01 8020: 2018 16.06.2020/ 31.08.2020 SIGNATECH spol. s r.o.
01/0056/20 Terminológia v metrológii. Revízia STN 01 0115: 2011 04.09.2020/ 15.11.2020 Asociácia metrológov Slovenska
30/0002/20 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia. Zmena 5 STN ISO 7591: 1996 17.06.2020/ 31.08.2020 Ing. Katarína Hovorková, CSc.
33/0020/20 Normalizované napätia CENELEC. Zmena 1 STN EN 60038: 2012 (STN EN 60038/Z1) 25.05.2020/ 30.06.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/0023/20 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče. Zmena 1 (STN 33 2312: 2013/Z1) 20.08.2020/ 15.11.2020 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR
34/0036/20 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče. Revízia STN 34 7661: 2013 20.08.2020/ 15.11.2020 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR
48/0001/20 Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre. Zmena Z4 STN 48 0009: 1975 (STN 48 0009/Z4) 13.05.2020/ 30.09.2020 Národné lesnícke centrum
65/0016/20 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy. Zmena 1 STN EN 228+A1: 2018/NA Národnej prílohy (STN EN 228+A1/NA/Z1) 17.06.2020/ 30.09.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/0017/20 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy. Zmena 1 STN EN 590+A1: 2018/NA Národnej prílohy (STN EN 590+A1/NA/Z1) 17.06.2020/ 30.09.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/0018/20 Automobilové palivá. Motorová nafta B10. Požiadavky a skúšobné metódy. Zmena 1 STN EN 16734+A1: 2019/NA Národnej prílohy (STN EN 16734+A1/NA/Z1) 17.06.2020/ 30.09.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/0003/20 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia. Revízia STN 72 7221-2: 2015 01.04.2020/ 30.06.2020 TSÚS, n. o. Bratislava, Studená 3, pobočka Nitra
73/0067/20 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty. Revízia STN 73 0804: 1991 20.08.2020/ 15.11.2021 Cognitio, s. r. o.
73/0068/20 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Revízia STN 73 0802: 2010 20.08.2020/ 31.10.2021 Cognitio, s. r. o.
73/0069/20 Skúšky zdrojov podzemnej vody. Revízia STN 73 6614: 1984 07.08.2020/ 30.06.2021 Ing. Peter Bajtoš, PhD.
73/0070/20 Stavba vozoviek. Kryty z dlažieb a dielcov. Revízia STN 73 6131-1, STN 73 6131-2, STN 73 6131-3: 1996 07.08.2020/ 31.05.2021 TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o.