Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/9072/19 Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky. Revízia STN 01 3410: 1990, STN 01 3411: 1989 10.10.2019/ 31.03.2020 Ing. Vladimír Koťka, PhD.
34/9023/19 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče. Zmena 2 STN 34 7661: 2013 31.07.2019/ 15.11.2019 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR
42/9031/19 Duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí vyrobené za tepla. Časť 2: Tolerancie, rozmery a vlastnosti profilu. Oprava O1 STN EN 10210-2: 2006 29.05.2019/ 30.06.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/9011/19 Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 3: Poľnohospodárstvo. Oprava O1 k STN P ISO/TS 22002-3: 2013 22.07.2019/ 31.07.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/9012/19 Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 1: Výroba potravín. Oprava O1 k STN P ISO/TS 22002-1: 2010 22.07.2019/ 31.07.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/9013/19 Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 2: Stravovacie služby. Oprava O1 k STN P ISO/TS 22002-2: 2014 22.07.2019/ 31.07.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
69/9014/19 Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky. Oprava O1 k STN 69 0012: 2014 24.04.2019/ 31.05.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9040/19 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia. Vypracovanie STN 72 7221-4 23.08.2019/ 30.09.2019 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/9067/19 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty. Zmena 5 STN 73 0804: 1991 24.07.2019/ 31.12.2019 Cognitio, s. r. o.
73/9073/19 Navrhovanie objektov na poddolovanom území. Základné ustanovenia. Revízia STN 73 0039: 1989 21.08.2019/ 15.11.2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave
73/9074/19 Budovy na bývanie. Revízia STN 73 4301: 2005 05.08.2019/ 30.09.2020 STU Fakulta architektúry
73/9116/19 Stavebné práce. Sklenárske práce stavebné. Požiadavky na zasklievanie. Revízia STN 73 3443: 2012 08.10.2019/ 29.02.2020 Ing. Pavol Panáček, PhD.
92/9015/19 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku. Zmena 3 STN 92 0201-1: 2000 24.07.2019/ 31.12.2019 Cognitio, s. r. o.
92/9016/19 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti. Zmena 3 STN 92 0201-4: 2000 24.07.2019/ 31.12.2019 Cognitio, s. r. o.
92/9021/19 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari. Revízia STN 92 0203: 2013 03.07.2019/ 30.04.2020 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR