Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
73/3088/23 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre budovy. Národná príloha NA. NA k STN EN 1993-1-1: 2006 16.01.2024/ 30.06.2024 emeritný prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.