Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/4029/24 Návod na výber konzultantov systémov manažérstva kvality a využívanie ich služieb. Oprava 1. Oprava O1 13.05.2024/ 30.06.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
49/4002/24 Názvoslovie v drevárskom priemysle. Drevo. Časť 1: Všeobecné termíny a definície. STN 49 0000-1 08.03.2024/ 31.05.2025 DREVÁRSKY KONGRES
49/4003/24 Rezivo. Prídavky na zasychanie reziva ihličnatých drevín. STN 49 1109 08.03.2024/ 30.04.2025 DREVÁRSKY KONGRES
73/3088/23 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre budovy. Národná príloha NA. NA k STN EN 1993-1-1: 2006 16.01.2024/ 30.06.2024 emeritný prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
73/4041/24 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií. Zmena A1. Národná príloha. Zmena 1. Zmena Z1 národnej prílohy NA k zmene A1 normy STN EN 1990: 2009 19.04.2024/ 31.07.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4042/24 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií. Národná príloha. Zmena 1. Zmena Z1 národnej prílohy NA1 k STN EN 1990: 2009 19.04.2024/ 31.07.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
79/4001/24 Obuv. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN 79 5600: 1996 23.05.2024/ 31.05.2025 Ing. Jozef Krošlák
92/4001/24 Správanie sa stavebnývh výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia výsledkov skúšok. Revízia STN 92 0205: 2014 02.05.2024/ 31.10.2024 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR