Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2022

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
06/2013/22 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na spaľovanie a na systémy prívodu paliva. oprava O1 28.03.2022/ 30.06.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/2002/22 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením. STN 33 2000-4-444 národná oprava O2 10.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/2003/22 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Solárne fotovoltické (PV) systémy. Revízia STN 33 2000-7-712: 2006 31.01.2022/ 30.06.2022 Marcel Čatloš
36/2021/22 Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh. Revízia TNI 36 7554: 2015 03.03.2022/ 31.08.2022 Výskumný ústav spojov, n. o.
36/2032/22 Umelé osvetlenie obytných budov. Revízia STN 36 0452: 1986 16.05.2022/ 28.02.2023 doc. Ing. Gašparovský, PhD.
42/2011/22 Ploché výrobky z nízkouhlíkových ocelí valcované za studena na tvárnenie za studena. Technické dodacie podmienky. Oprava O1 16.03.2022/ 31.05.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/2032/22 Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Terminológia materiálov na báze PVC. Oprava O1 STN EN 17508: 2022 11.07.2022/ 30.09.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/2025/22 Metódy skúšania cementu. Časť 2: Chemický rozbor cementu. Oprava 1. Oprava O1 28.04.2022/ 30.06.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/2006/22 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. Národná príloha. NA k STN EN 206+A2: 2021 07.03.2022/ 15.11.2022 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/2018/22 Zachytávanie podzemnej vody. Revízia STN 73 6615: 1980 07.04.2022/ 30.04.2023 doc. RNDr. Peter Némethy, CSc.
73/2026/22 Pružnostná strata stability prvkov. TNI 73 1410 04.05.2022/ 31.12.2022 emeritný prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
73/2030/22 Terminológia pozemných komunikácií. Revízia STN 73 6100: 1999 09.06.2022/ 28.02.2023 Žilinská univerzita Stavebná fakulta
73/2031/22 Projektovanie diaľníc. Revízia STN 73 6101: 2008 a STN 73 6102: 2004 09.06.2022/ 28.02.2023 Žilinská univerzita Stavebná fakulta
73/2032/22 Projektovanie ciest. Revízia STN 73 6101: 2008 a STN 73 6102: 2004 09.06.2022/ 28.02.2023 Žilinská univerzita Stavebná fakulta
73/2033/22 Projektovanie miestnych ciest. Revízia STN 73 6110: 2004 09.06.2022/ 28.02.2023 Žilinská univerzita Stavebná fakulta