Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2023

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/2075/22 . Revízia STN 01 6910: 2011 08.02.2023/ 30.09.2023 doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
33/3006/23 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas používania. Revízia STN 33 1610: 2002, STN 33 1600: 1996 20.02.2023/ 31.01.2024 Slovenský elektrotechnický zväz
64/3010/23 Fólie a dosky z plastov. Stanovenie odolnosti proti nárazu pri voľnom páde tĺka. Časť 1: Stupňovité metódy. Zmena Z2 20.02.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/3001/23 Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Priestory pre kultúrne a školské účely. Priestory pre verejné účely. Administratívne pracovne. Revízia STN 73 0527: 1972 21.02.2023/ 31.01.2024 A&Z ACOUSTICS s.r.o.
73/3002/23 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky. Revízia STN 73 0532: 2013 21.02.2023/ 31.01.2024 A&Z ACOUSTICS s.r.o.
73/3003/23 Stanovenie obrusnosti betónu. Revízia STN 73 1324: 1971 16.02.2023/ 20.09.2023 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/3004/23 Rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti. Revízia STN 73 1375: 1971 16.02.2023/ 31.01.2024 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/3005/23 . NA k STN EN 1996-1-1: 2022 07.02.2023/ 30.04.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave
73/3027/23 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou. Národná príloha. Zmena 1. Zmena Z1 28.02.2023/ 30.06.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
88/2001/22 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy. Revízia STN 88 6101: 2011 08.02.2023/ 30.09.2023 doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
92/2021/22 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. Revízia STN 92 0202-1: 1999 19.01.2023/ 31.10.2023 Cognitio, s. r. o.