Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 oznamuje, že do Plánu technickej normalizácie na vypracovanie pôvodných slovenských technických noriem zaradil ďalej uvedené úlohy.

Orgány štátnej a verejnej správy, právnické a fyzické osoby, alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC, ktoré majú záujem zúčastniť sa na tvorbe alebo pripomienkovať návrhy konkrétnych STN, môžu sa prihlásiť najneskôr do 4 týždňov od termínu začatia úlohy u spracovateľa uvedeného v zozname.

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.