Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
74/1010/21 Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie. Revízia STN 74 4505: 2013 24.09.2021/ 28.02.2022 Peter Briatka
83/1032/21 Ochranné rukavice pre zváračov. Oprava O1. Národná oprava O1 STN EN 12477/A1: 2005 27.05.2021/ 01.08.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/1004/21 Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky. Oprava O1 k STN EN 1363-1: 2021 11.03.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/1005/21 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien. Oprava O1 k STN EN 1634-1+A1: 2018 11.03.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/1015/21 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. Revízia STN 92 0202-1: 1999 19.07.2021/ 15.12.2022 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR