Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
92/9025/19 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb. Zmena 4 STN 92 0201-3: 2000 04.10.2019/ 31.05.2020 Cognitio, s. r. o.
92/9026/19 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. Zmena 1 STN 92 0400: 2005 04.10.2019/ 31.05.2020 Cognitio, s. r. o.