Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
73/0069/20 Skúšky zdrojov podzemnej vody. Revízia STN 73 6614: 1984 07.08.2020/ 30.06.2021 Ing. Peter Bajtoš, PhD.
73/0070/20 Stavba vozoviek. Kryty z dlažieb a dielcov. Revízia STN 73 6131-1, STN 73 6131-2, STN 73 6131-3: 1996 07.08.2020/ 31.05.2021 TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o.
74/0007/20 Okná, dvere a zasklené steny. Požiadavky a overovanie. Revízia STN 74 6101-1: 2005, STN 74 6210: 2014 (STN 74 6488-1: 1987, STN 74 6488-2: 1987 budú nahradené novou STN 74 6200) 19.08.2020/ 15.11.2020 SLOVENERGOokno (budova SvF STU) profesijné združenie