Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2022

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
73/2037/22 Stanovenie vlhkosti, nasiakavosti a vzlínavosti betónu. Revízia STN 73 1316: 1989 20.05.2022/ 15.11.2022 Bria 2 Invenia, s. r. o.
73/2040/22 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky. Revízia STN 73 0580-1: 1986 03.06.2022/ 15.11.2023 Ing. Stanislav Darula - S.D.
73/2041/22 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie bytových budov. Revízia STN 73 0580-2: 2000 03.06.2022/ 15.11.2023 Ing. Stanislav Darula - S.D.
73/2047/22 Stavebné prvky a konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946:2017). Národná oprava STN EN ISO 6946: 2019/O1 13.05.2022/ 31.05.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/2048/22 Projektovanie poľných ciest. Prevzatie ČSN 73 6109 do sústavy STN ako STN 73 6109 bez prekladu 18.05.2022/ 30.06.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/2044/22 Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021: 2016) Oprava 1. Oprava O1 20.06.2022/ 31.07.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR