Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2019

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 67 9540 Smaltovačské frity. Základné frity pre výrobky z liatiny ZL 10 a 70. Norma kvality 24.10.1974 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 67 9545 Smaltovačské frity. Krycie frity pre výrobky z liatiny KL 22. Norma kvality 24.10.1974 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 72 2067 Popolček na výrobu pórobetónu. Materiálový list 16.11.1985 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 72 3630-1 Výrobky z pórobetónu. 1. časť: Všeobecné ustanovenia 01.09.1995 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 72 3630-2 Výrobky z pórobetónu. 2. časť: Nevystužené výrobky. Technické požiadavky a skúšanie 01.09.1995 26.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
72 3630-3 Výrobky z pórobetónu. 3. časť: Vystužené výrobky. Technické požiadavky a skúšanie 01.09.1995 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 0862 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt 18.06.1980 05.11.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 0864 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie požiarnej výhrevnosti horľavých látok pevného skupenstva 14.03.1988 05.11.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 0866 Požiarna bezpečnosť stavieb. Stanovenie rýchlosti spaľovania látok v silách, zásobníkoch a nádržiach 23.02.1987 05.11.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1343 Skúšanie protikoróznej ochrany betonárskej výstuže pórobetónových dielcov 01.03.1997 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1352-1 Stanovenie mechanických vlastností pórobetónu. Všeobecné ustanovenia 16.10.1990 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1357-1 Stanovenie kapilárnych vlastností pórobetónu. Všeobecné ustanovenia 16.10.1990 26.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1357-2 Stanovenie kapilárnych vlastností pórobetónu. Vzlínavosť a nasiakavosť 16.10.1990 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 2412 Zhotovovanie a kontrola pórobetónových konštrukcií 01.07.1995 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 83 2079 Žiarové striekanie. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia 14.03.1988 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 65 6082 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu farebných látok a indikačnej látky v plynovom oleji 01.12.2001 30.10.2019 Ing. Eva Marsová