Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2022

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 75 7300 Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor. Všeobecné ustanovenia 01.11.1996 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 75 7301 Kvalita vody. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a chemické metódy stanovenia zloženia a vlastností vôd 01.04.1987 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 75 7567 Kvalita vody. Stanovenie humínových látok. Fotometrická metóda 01.06.2007 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 75 7482 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Odmerné merkurimetrické stanovenie 01.06.2007 25.05.2022 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 72 1030 Laboratórne metódy stanovenia šmykovej pevnosti zemín krabicovým prístrojom 12.10.1987 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 1025 Laboratórne stanovenie pevnosti jemnozrnných zemín v prostom tlaku 01.12.1992 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 1011 Laboratórne stanovenie zdanlivej hustoty pevných častíc zemín 26.09.1980 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 2060 Popolček na stavebné účely. Spoločné ustanovenia 16.11.1985 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 2061 Skúšanie popolčeka na stavebné účely 16.11.1985 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 2062 Popolček ako aktívna zložka maltovín. Materiálový list 16.11.1985 05.05.2022 Ing. Andrea Rusnáková
STN 20 1525 Obrábacie stroje na kovy. Príruby s nábojom na upínanie brúsnych kotúčov 01.05.1993 21.02.2022 Mgr. Dušan Slanina
STN 65 6660 Ropné výrobky. Oleje tmavé 06.09.1983 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6008 Skúšanie minerálnych olejov a podobných materiálov. Stanovenie hustoty 01.07.2001 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6541 Benzíny. Benzín technický 140/200. Lakový benzín 25.04.1983 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 45 0010 Hlbinné vŕtanie a ťažba ropy. Privarovacie príruby pre pracovný pretlak 14, 21, 35, 70, 105 MPa 01.03.1997 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6000 Názvoslovie surovín a výrobkov ropného priemyslu 16.02.1967 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6060 Ropa a ropné výrobky. Balenie, značenie a doprava 23.10.1980 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6062 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu vody 02.11.1981 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6069 Oleje a prísady. Metóda stanovenia čísla celkovej alkality potenciometrickou titráciou kyselinou chloristou 25.04.1991 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6070 Ropné výrobky. Stanovenie kyslosti a čísla kyslosti 26.11.1984 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6072 Ropné výrobky. Stanovenie bodu tuhnutia motorových náft a minerálnych olejov 03.06.1965 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6259 Motorové oleje. Stanovenie zdanlivej viskozity pri nízkych teplotách na prístroji CCS (Cold-Cranking Simulator) 13.10.1986 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6299 Emulgačné oleje a mazivá. Stanovenie pH emulzie 14.03.1975 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6313 Mazacie tuky. Skúšanie odlučivosti oleja 20.03.1959 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6510 Ropné výrobky. Letecké benzíny 07.03.1974 25.01.2022 Ing. Eva Marsová