Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2022

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 65 6540 Technické benzíny 16.01.1984 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 45 0010 Hlbinné vŕtanie a ťažba ropy. Privarovacie príruby pre pracovný pretlak 14, 21, 35, 70, 105 MPa 01.03.1997 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6000 Názvoslovie surovín a výrobkov ropného priemyslu 16.02.1967 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6060 Ropa a ropné výrobky. Balenie, značenie a doprava 23.10.1980 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6062 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu vody 02.11.1981 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6069 Oleje a prísady. Metóda stanovenia čísla celkovej alkality potenciometrickou titráciou kyselinou chloristou 25.04.1991 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6070 Ropné výrobky. Stanovenie kyslosti a čísla kyslosti 26.11.1984 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6072 Ropné výrobky. Stanovenie bodu tuhnutia motorových náft a minerálnych olejov 03.06.1965 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6259 Motorové oleje. Stanovenie zdanlivej viskozity pri nízkych teplotách na prístroji CCS (Cold-Cranking Simulator) 13.10.1986 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6299 Emulgačné oleje a mazivá. Stanovenie pH emulzie 14.03.1975 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6313 Mazacie tuky. Skúšanie odlučivosti oleja 20.03.1959 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6510 Ropné výrobky. Letecké benzíny 07.03.1974 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6946 Plastické mazivá. Plastické mazivo A 00 01.11.1996 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6541 Benzíny. Benzín technický 140/200. Lakový benzín 25.04.1983 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6609 Mazacie oleje AN. Technické požiadavky 13.10.1986 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6610 Ložiskové oleje 05.12.1989 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6611 Ropné výrobky. Oleje ložiskové bežné 24.10.1984 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6612 Ropné výrobky. Oleje ložiskové s prísadami 23.05.1988 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6620 Oleje ropné turbínové s prísadami 11.11.1982 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6641 Ropné výrobky. Oleje automobilové prevodové pre veľké tlaky 06.10.1983 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6642 Ropné oleje. Automobilový olej pre hypoidné prevody - PH 12 10.04.1990 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6656 Ropné výrobky. Oleje valcové s prísadami 20.05.1982 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6660 Ropné výrobky. Oleje tmavé 06.09.1983 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6850 Ropné výrobky. Konzervačné oleje 05.06.1985 25.01.2022 Ing. Eva Marsová