Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2024

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 62 1180 Latexy syntetické. Odber a príprava vzoriek 03.09.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1156 Chemické skúšky gumy. Chemické skúšanie zdravotne nezávadnej gumy 27.12.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1141 Guma. Identifikácia antioxidantov metódou chromatografie na tenkej vrstve 06.04.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1137 Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu akrylonitrilu 24.06.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1134 Kaučuky syntetické. Metóda stanovenia obsahu medi, železa a titánu 13.01.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1133 Kaučuky syntetické. Metóda stanovenia obsahu oleja 17.12.1982 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1129 Kaučuky syntetické. Odber a príprava vzoriek 08.12.1986 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1182 Latexy syntetické. Stanovenie pH 11.11.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1127 Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu organických kyselín a mydiel 24.10.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1126 Chemické skúšky kaučuku a gumy. Stanovenie celkového obsahu popola a popola rozpustného vo vode 04.07.1980 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1122 Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu difenyl-para-fenylén-diamínu 19.02.1989 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1121 Chemické skúšky gumy. Stanovenie obsahu sadzí 23.09.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1112 Chemické skúšky gumy. Rozpúšťadlový extrakt a extrakt alkoholickým KOH 24.08.1977 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1105 Chemické skúšky gumy. Príprava skúšobných vzoriek 27.12.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 0011 Technické gumové výrobky. Technické dodacie predpisy 02.04.1982 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 0002 Triedenie a označovanie gumy 01.09.1995 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1522 Guma. Metóda stanovenia urýchleného teplotného starnutia na vzduchu 14.04.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 3010 Prírodný kaučuk v blokoch. Stanovenie obsahu nečistôt 18.08.1986 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 3005 Kaučuk cis-izoprénový. Technické požiadavky 09.04.1979 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 3004 Butadién-styrénové kaučuky. Označovanie a metódy skúšania 01.04.1993 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 2000 Materiálové listy gumy. Základné ustanovenia a tabuľky hodnôt vlastností 01.11.1995 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1554 Guma. Metóda stanovenia medze teploty krehnutia 14.04.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1530 Fyzikálne skúšky gumy. Stanovenie materiálovej životnosti deformovanej gumy v prirodzených atmosférických podmienkach 17.11.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1529 Fyzikálne skúšky gumy. Stanovenie odolnosti gumy proti ozónu v statických podmienkach 23.10.1978 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1183 Latexy syntetické. Stanovenie obsahu koagulátu 24.12.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.