Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 67 3197 Laky pre elektrotechniku. Skúšanie silikónových lakov 05.12.1962 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 5801 Riedidlá náterových látok. Základné a spoločné ustanovenia 24.06.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 5821 Pridružená norma kvality. Riedidlo S 6002 do náterových látok 24.06.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 5822 Pridružená norma kvality. Riedidlo S 6003 do náterových látok 24.06.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 5834 Pridružená norma kvality. Riedidlo S 6023 do náterových látok 24.06.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 72 7221-1 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 1: Typy stavebných konštrukcií a kódy použitia 01.03.2015 28.09.2021 Ing. Otrubová
STN 64 0001 Plastikárske a gumárenské názvoslovie 01.09.1995 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0213 Skúšanie plastov. Stanovenie zrnitosti 05.04.1986 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0317 Plasty. Polyetylén. Stanovenie odolnosti proti termooxidačnému starnutiu 19.06.1985 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0324 Plasty. Polyvinylchlorid. Metóda stanovenia obsahu látok extrahovateľných metanolom alebo dietyléterom 26.11.1986 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0335 Lakovnícke živice. Stanovenie obsahu voľného formaldehydu 30.01.1985 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0345 Nenasýtené polyesterové živice. Metódy stanovenia reaktivity 30.01.1985 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0364 Plasty. Polyamidy. Metódy stanovenia obsahu extrahovateľných látok 21.09.1990 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0602 Plasty. Stanovenie priľnavosti fólií 20.11.1990 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0749 Skúšanie plastov. Stanovenie tepelnej stability zmesí polyvinylchloridu na plastografe Brabender 23.12.1981 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0751 Skúšanie plastov. Stanovenie tepelnej stability polyvinylchloridu a zmesí na báze PVC kontinuálnou potenciometrickou metódou 23.12.1981 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0774 Plasty. Termíny a definície v oblasti starnutia a stabilizácie 04.07.1985 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 0809 - ISO 2577 Plasty. Tvrditeľné lisovacie hmoty. Stanovenie zmrštenia 16.10.1990 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 1310 Epoxidové živice pre samozhášavé vrstvené plasty. Metódy skúšania 20.06.1990 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 3007 Speniteľný polystyrén. Stanovenie sypnej hmotnosti po spenení 16.11.1985 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 9005 Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Skúška ťahom 10.01.1985 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 9007 Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie penivosti 18.08.1986 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 9009 Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie mechanickej stability 05.04.1986 15.06.2021 Ing. Eva Marsová
STN 64 9010 Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie odolnosti proti zvýšenej teplote 27.10.1986 15.06.2021 Ing. Eva Marsová