Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 49 3320 Prepravné obaly. Debny a debnové súbory z veľkoplošných materiálov 23.01.1974 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 3321 Prepravné obaly. Debny a debnové súbory hrubé a hobľované 23.01.1974 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 3324 Drevené prepravné debny. Zásady pre stanovenie rozmerov 06.07.1983 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 0533 Anorganické pigmenty. Stanovenie farbiacej mohutnosti bielych pigmentov 12.05.1981 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 0534-1 Anorganické pigmenty. Stanovenie farbiacej mohutnosti farebných pigmentov. Časť 1: Všeobecné požiadavky 18.06.1990 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 0534-2 Anorganické pigmenty. Stanovenie farbiacej mohutnosti farebných pigmentov. Časť 2: Jednobodové metódy 01.08.1992 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 0550-1 Dispergovateľnosť pigmentov a plnív. Časť 1: Všeobecné požiadavky 18.06.1990 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 0550-2 Dispergovateľnosť pigmentov a plnív. Časť 2: Hodnotenie dispergovateľnosti oscilačnou metódou (Red-Devil) 18.06.1990 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 1321 Anorganické pigmenty. Zinková bieloba. Všeobecné požiadavky a metódy skúšania 03.05.1991 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 2003 Náterové látky a tlačiarske farby. Základné spoločné ustanovenia 24.08.1990 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3004 Klasifikácia základných náterových látok z hľadiska antikoróznej účinnosti náterov z nich pripravených 19.01.1977 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3010 Náterové látky. Popis vonkajších znakov a úprava vzoriek pred skúšaním 01.02.1989 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3011 Stanovenie farby transparentných náterových látok 11.07.1986 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3014 Náterové látky. Stanovenie viskozity 02.04.1975 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3019 Náterové látky. Stanovenie vlastností sedimentu 08.07.1987 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3020 Náterové látky. Stanovenie tixotropných vlastností náterových látok rotačným viskozimetrom 01.02.1988 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3039 Stanovenie nasiakavosti voľných filmov disperzných náterových látok 03.05.1991 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3050 Zhotovenie skúšobných náterov 13.01.1976 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3051 Náterové látky. Skúšobné metódy. Vlastnosti náterových látok pri nanášaní 24.01.1956 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3054 Náterové látky. Stanovenie stupňa rozliatia 27.10.1986 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3070 Kriedovanie náterov. Skúšanie a hodnotenie 24.12.1981 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3086 Laboratórna skúška odolnosti náterov proti tvorbe osmotických bublín (sandwich test) 04.05.1981 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3087 Laboratórne skúšky ochrannej účinnosti náterov na kovoch. Zrýchlená ponorná skúška odolnosti náterov proti podkorodovaniu (postup podľa Macha a Schiffmana) 04.05.1981 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3150 Elektroizolačné laky. Všeobecné ustanovenia a skúšobné metódy 09.04.1975 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 67 3150-15 Skúšobné metódy elektroizolačných lakov. Skúška 15. Skúška vzájomnej znášanlivosti transformátorového oleja a lakového filmu 25.04.1983 11.11.2021 Ing. Eva Marsová