Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
31/9005/19 Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-C42101 - T6. Odliatky do piesku a <= 20 mm ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2728:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9006/19 Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P-6061 - T6. Ťahané rúry na tlakové aplikácie 0,6 mm <= a <= 12,5 mm ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2813:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9007/19 Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001. Homogenizačné žíhanie a starnutie, výkovky, De <= 75 mm ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3315:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9008/19 Letectvo a kozmonautika. Optické káble s vonkajším priemerom plášťa 125 µm. Časť 106: Káble s polotuhou štruktúrou, s vláknom GI 62,5/125 µm, vonkajším priemerom 0,9 mm. Norma na výrobok ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4641-106:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9009/19 Letectvo a kozmonautika. Optické káble s vonkajším priemerom plášťa 125 µm. Časť 200: Káble s polotuhou štruktúrou, s vláknom GI 9/125 µm, vonkajším priemerom 0,9 mm. Norma na výrobok ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4641-200:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9010/19 Letectvo a kozmonautika. Optické káble s vonkajším priemerom plášťa 125 µm. Časť 201: Káble s polotuhou štruktúrou, s vláknom SM 9/125 µm, vonkajším priemerom 1,8 mm. Norma na výrobok ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4641-201:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9011/19 Letectvo a kozmonautika. Optické káble s vonkajším priemerom plášťa 125 µm. Časť 202: Káble s polotuhou štruktúrou, s vláknom SM 9/125 µm, vonkajším priemerom 2,74 mm. Norma na výrobok ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4641-202:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9012/19 Letectvo a kozmonautika. Antropometrické dimenzovanie sedadiel v lietadlách ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4730:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9013/19 Kozmická technika. Overovanie Revízia STN EN 14725: 2004 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16603-10-02:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9014/19 Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zabezpečovanie softvérových produktov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16602-80:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9015/19 Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zváranie kovových materiálov leteckých konštrukčných častí ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16602-70-39:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9016/19 Letectvo a kozmonautika. Vedenia z optických vlákien v letectve. Skúšobné metódy. Časť 411: Odolnosť proti kvapalinám Revízia STN EN 3745-411: 2008 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3745-411:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9017/19 Letectvo a kozmonautika. Vedenia z optických vlákien v letectve. Skúšobné metódy. Časť 506: Odolnosť proti nárazu Revízia STN EN 3745-506: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3745-506:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9018/19 Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie, triedy XLETFE, jedno a viacžilové zostavy. Časť 004: Vodiče z pocínovanej medi pre prevádzkovú teplotu od –65 °C do 135 °C, s dvojito tvarovaným plášťom pre otvorené aplikácie, na označovanie laserovou tlačou UV. Norma na výrobok Revízia STN EN 4611-004: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4611-004:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9019/19 Letectvo a kozmonautika. Parametre prijatia variácií estetického vzhľadu všetkého viditeľného vybavenia a zariadenia nainštalovaného v kabínach lietadiel podľa všetkých zmluvných variácií Revízia STN EN 4726: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4726:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)