Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
34/0007/20 Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 4: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vypínače striedavého prúdu. Revízia STN EN 60077-4: 2004 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60077-4:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0008/20 Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 5: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vysokonapäťové poistky. Revízia STN EN 60077-5: 2004 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60077-5:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0009/20 Dráhové aplikácie. Systémy riadenia mestskej dopravy s vyhradenou vodiacou dráhou a povelové/ovládacie systémy. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na systém. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62290-3:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/0001/20 Vidlice, zásuvky a spojky na priemyselné účely - Časť 5: Rozmerová kompatibilita a požiadavky na zameniteľnosť vidlíc, zásuviek, lodných konektorov a lodných vstupov pre nízkonapäťové pobrežné spojovacie systémy. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60309-5:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/0002/20 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor-prístroj (CDI). Časť 2: Rozhranie ovládač-snímač (AS-i). Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 62026-2:2013/A1:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/0003/20 Konektory pre elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 28-100: Skúšky integrity signálu do 1 000 MHz na konektoroch podľa súborov IEC 60603-7 a IEC 61076-3. Skúšky 28a až 28g. Revízia STN EN 60512-28-100: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60512-28-100:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/0004/20 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor-prístroj (CDI). Časť 3: DeviceNet. Oprava AC ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 62026-3:2015/AC Dec.:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/0006/20 Systémy na umývanie pod napätím pre silnoprúdové inštalácie s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Osobitné národné požiadavky (národné prílohy k EN 50186-1: 1998). Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50186-2:1998/A1:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/0007/20 Prístroje na ochranu pred žiarením. Ručné prístroje na detekciu a identifikáciu rádionuklidov a na odhad príkonu priestorového dávkového ekvivalentu od fotónového žiarenia. Revízia STN EN 62327: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62327:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/0008/20 Prístroje na ochranu pred žiarením. Poplachové osobné prístroje na detekciu žiarenia (PRD) určené na detekciu nelegálne prevážaných rádioaktívnych látok. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62401:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0001/20 Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 9: Stroje na ošetrovanie podláh na komerčné použitie, s pohonom pojazdu alebo bez neho. Metódy merania funkčných vlastností. Revízia STN EN 62826: 2015 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62885-9:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0013/20 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody. Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-35:2016/A1:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0014/20 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly. Zmena A2 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-47:2003/A2:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0015/20 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-48: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické grily a hriankovače. Zmena A2 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-48:2003/A2:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0016/20 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-49: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče na udržiavanie potravín a riadu v teplom stave. Zmena A2 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-49:2003/A2:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)