Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
31/4036/24 Letectvo a kozmonautika. Trojpólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 1 A do 25 A. Časť 006: Plochá svorka 6,3 mm & 2,8 mm. S polarizovaným signálovým kontaktom. Norma na výrobok. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2996-006:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4037/24 Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky. Časť 002: Zoznam noriem na výrobky a rozmery výrobkov. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4840-002:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4038/24 Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné rúrky na viazanie, izoláciu a identifikáciu. Časť 204: Identifikačné rúrky s obmedzeným požiarnym nebezpečenstvom pre prevádzkové teploty od -40 °C do 105 °C. Norma na výrobok. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4708-204:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4039/24 Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné rúrky na viazanie, izoláciu a identifikáciu. Časť 002: Zoznam noriem na výrobky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4708-002:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4040/24 Letectvo a kozmonautika. Organické látky. Skúšobná metóda. Analýza pomocou infračervenej spektroskopie. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 6042:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4041/24 Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky. Časť 103: Fluoroelastomérové. Rozsah teplôt od -55 °C do 200 °C. Norma na výrobok. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4840-103:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/4001/24 Koordinácia izolácie. Časť 11: Definície, zásady a pravidlá systému jednosmerného prúdu vysokého napätia (HVDC). Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60071-11:2022/AC:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/4002/24 Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosových systémov pracujúcich s optickým žiarením. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 60079-28:2015/A11:2024 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/4003/24 Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 60079-7:2015/A11:2024 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/4004/24 Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d". Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 60079-1:2014/A11:2024 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/4005/24 Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobencé požiadavky. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60079-0:2018/A11:2024 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/4006/24 Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácii. Revízia STN EN 60079-17: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60079-17:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4001/24 Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61851-1:2019/AC:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4002/24 Špecifikácia vrstvenej lepenky. Časť 2: Skúšobné metódy. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60763-2:2007/AMD1:2023 15.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4003/24 Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 2: Skúšobné metódy. Revízia STN EN 60893-2: 2005 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60893-2:2023 15.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4004/24 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo silnoprúdových káblov na menovité napätie od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV Časť 3: Prechodové spoje medzi káblami s impregnovanou papierovou izoláciou a káblami s vytláčanou izoláciou. Revízia STN 34 7006-2: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: HD 629.3 S1:2024 23.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4005/24 Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-10: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Zariadenie a spoločný skúšobný postup. Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60695-2-10:2021/AC:2024 23.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4006/24 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo silnoprúdových káblov na menovité napätie od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV Časť 2: Káble s impregnovanou papierovou izoláciou. Revízia STN 34 7006-2: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: HD 629.2 S3:2024 23.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4007/24 Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch: Časť 11: Tris (2-chlóretyl) fosfát (TCEP) v plastoch stanovený plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) a kvapalinovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS). ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62321-11:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4008/24 Systém nabíjania elektrických vozidiel. Časť 3-5: Zariadenia na napájanie elektrických vozidiel jednosmerným prúdom, kde ochrana spočíva v dvojitej alebo zosilnenej izolácii. Preddefinované komunikačné parametre a všeobecné aplikačné objekty. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC IEC/TS 61851-3-5:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4009/24 Systém nabíjania elektrických vozidiel. Časť 3-7: Zariadenia na napájanie elektrických vozidiel jednosmerným prúdom, kde ochrana spočíva v dvojitej alebo zosilnenej izolácii. Komunikácia batériového systému. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC IEC/TS 61851-3-7:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4010/24 Systém nabíjania elektrických vozidiel. Časť 3-4: Zariadenia na napájanie elektrických vozidiel jednosmerným prúdom, kde ochrana spočíva v dvojitej alebo zosilnenej izolácii. Všeobecné definície a požiadavky na komunikáciu CANopen. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC IEC/TS 61851-3-4:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4011/24 Systém nabíjania elektrických vozidiel. Časť 3-6: Zariadenia na napájanie elektrických vozidiel jednosmerným prúdom, kde ochrana spočíva v dvojitej alebo zosilnenej izolácii. Komunikácia jednotky meniča napätia. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC IEC/TS 61851-3-6:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4012/24 Kompozitné duté staničné podperné izolátory pre stanice so striedavým napätím vyšším ako 1 000 V a jednosmerným napätím vyšším ako 1 500 V. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá. Revízia STN EN 62772: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62772:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4013/24 Elektrické zariadenia plnené olejom. Odber vzoriek voľných plynov a analýza voľných a rozpustených plynov v minerálnych olejoch a iných izolačných kvapalinách. Návod. Revízia STN EN 60567: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60567:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)