Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2022

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
36/2018/22 Elektrické zubné kefky. Metódy merania funkčných vlastností. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 63174:2022 26.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
38/1014/21 Bezpečnostné uzatváracie zariadenia plynu na vstupný tlak do 10 MPa (100 bar). Revízia STN EN 14382+A1: 2009. Prebraný medzinárodný dokument: EN 14382:2019 18.01.2022/ 30.05.2022 EMITA Ing. Rudolf Rypák
42/2001/22 Oceľ. Prevod hodnôt ťažnosti. Časť 1: Uhlíkové a nízkolegované ocele (ISO 2566-1: 2021). Revízia STN EN ISO 2566-1: 2002 ****. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 2566-1:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/2002/22 Oceľ. Prevod hodnôt ťažnosti. Časť 2: Austenitické ocele (ISO 2566-2: 2021). Revízia STN EN ISO 2566-2: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 2566-2:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/2003/22 Oceľové drôty a výrobky z drôtu. Oceľový drôt na laná. Časť 2: Nelegovaný oceľový drôt ťahaný za studena na laná na všeobecné používanie. Revízia STN EN 10264-2: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 10264-2:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
46/2001/22 Krmivá pre zvieratá. Metódy odberu vzoriek a analýz. Stanovenie karotenoidov v kŕmnych zmesiach a premixoch vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou s UV detekciou (HPLC-UV). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17550:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/2001/22 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Mobilné približovacie navijaky na ťažbu dreva. Bezpečnosť. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16517:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/2002/22 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Zariadenie na siatie. Minimalizácia vplyvov odvetrávania pneumatických systémov na životné prostredie. Zmena A1 (ISO 17962: 2015/Amd 1: 2021). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 17962:2015/A1:2022 26.01.2022/ 30.04.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/2005/22 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Zariadenie na siatie. Minimalizácia vplyvov odvetrávania pneumatických systémov na životné prostredie. Zmena A1 (ISO 17962: 2015/Amd 1: 2021). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 17962:2015/A1:2022 26.01.2022/ 30.04.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
50/1012/21 Papier tissue a výrobky tissue. Časť 7: Určenie optických vlastností. Meranie belosti a farby s D65/10° (vonkajšie denné svetlo) (ISO 12625-7: 2021). Revízia STN EN ISO 12625-7: 2016. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 12625-7:2021 07.01.2022/ 31.05.2022 Ing. Erich Novák, CSc.
56/2001/22 Riasy a produkty z rias. Špecifikácie na použitie v sektore chemických látok a biopalív. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 17739:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/2002/22 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na stanovenie počtu mikroorganizmov. Časť 2: Počítanie kolónií pri 30 °C metódou priameho výsevu na povrch kultivačného média. Zmena A1: Objasnenie rozsahu pôsobnosti (ISO 4833-2:2013/Amd 1: 2022). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4833-2:2013/A1:2022 26.01.2022/ 01.04.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/2003/22 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na stanovenie počtu mikroorganizmov. Časť 1: Počítanie kolónií pri 30 °C  metódou priameho výsevu do kultivačného média. Zmena A1: Objasnenie rozsahu pôsobnosti (ISO 4833-1:2013/Amd 1: 2022). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4833-1:2013/A1:2022 26.01.2022/ 01.04.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
58/2001/22 Rastlinné oleje a živočíšne tuky. Stanovenie chlórpropándiolov (MCPD) viazaných na mastné kyseliny a glycidol metódou GC/MS. Časť 3: Metóda s použitím kyslej transesterifikácie a merania 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu (ISO 18363-3: 2017). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 18363-3:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
60/2001/22 Nanotechnológie. Meranie distribúcie veľkosti a tvaru častíc transmisnou elektrónovou mikroskopiou (ISO 21363: 2020). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 21363:2022 20.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/1067/21 Plasty. Recyklácia PVC-U profilov okien a dverí v kontrolovanom cykle. Prebraný medzinárodný dokument: EN 17410:2021 12.01.2022/ 30.06.2022 aluplast Slovakia s.r.o.
64/1069/21 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 3: Tvarovky. Zmena A1 (ISO 15875-3/DAM 1: 2020). Zmena A1. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15875-3:2003/A1:2020 05.01.2022/ 30.06.2022 Ing. Rudolf Rypák
64/1070/21 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 3: Tvarovky. Zmena A2 (ISO 15875-3: 2003/Amd 2: 2021). Zmena A2. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15875-3:2003/A2:2021 27.01.2022/ 30.06.2022 EMITA Ing. Rudolf Rypák
64/1071/21 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 3: Tvarovky. Zmena A1 (ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021). Zmena A1. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 21003-3:2008/A1:2021 27.01.2022/ 30.06.2022 EMITA Ing. Rudolf Rypák
64/2001/22 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody. Revízia STN P CEN/TS 1555-7: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 1555-7:2021 10.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/2002/22 Plasty. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 4: Skúšobné podmienky pre plastové kompozity vystužené izotropnými a ortotropnými vláknami (ISO 527-4:2021). Revízia STN EN ISO 527-4: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 527-4:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/2003/22 Potrubné systémy z plastov. Mechanické spoje tvaroviek a tlakových rúr. Skúšobná metóda odolnosti proti vytiahnutiu pôsobením konštantnej sily v pozdĺžnom smere (ISO 3501:2021). Revízia STN EN ISO 3501: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 3501:2022 21.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/2001/22 Systémy na meranie ropy. Kalibrácia. Meradlá objemu, meradlá používané v cisternách a v teréne (vrátane formulárov na vlastnosti kvapalín a materiálov) (ISO 8222: 2020/Amd 1: 2022) Zmena prA1. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 8222:2020/A1:2022 26.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/1033/21 Geotechnický prieskum a skúšky. Metódy odberu a merania podzemnej vody. Časť 1: Technické zásady vykonávania odberu vzoriek zemín, skalných hornín a podzemnej vody (ISO 22475-1: 2021). Revízia STN EN ISO 22475-1: 2007. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 22475-1:2021 05.01.2022/ 30.04.2022 Ing. Viktor Tóth
72/1034/21 Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky. Časť 4: Ménardova presiometrická skúška (ISO 22476-4: 2021). Revízia STN EN ISO 22476-4: 2013. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 22476-4:2021 24.01.2022/ 30.05.2022 prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)