Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2022

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
34/2004/22 Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 3: Meranie pasívnej intermodulácie v koaxiálnych konektoroch. Revízia STN EN 62037-3: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62037-3:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/2006/22 Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 3: Kompatibilita s počítačmi náprav. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC/TS 50238-3:2022 26.01.2022/ 18.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/2007/22 Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 6: Meranie pasívnej intermodulácie v anténach. Revízia STN EN 62037-6: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62037-6:2022 26.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/2001/22 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 12: Zariadenia na meranie a sledovanie spôsobilosti (PMD). Revízia STN EN 61557-12: 2009 ****. Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61557-12:2022 13.01.2022/ 12.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/2002/22 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 12: Zariadenia na sledovanie spôsobilosti (PMD). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61557-12:2022/A1:2022 13.01.2022/ 12.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/2003/22 Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 2: Ističe určené na prevádzku pri striedavom a jednosmernom prúde. Revízia STN EN 60898-2: 2007. Prebraný medzinárodný dokument: EN 60898-2:2021 31.01.2022/ 30.06.2022 Marcel Čatloš
35/2004/22 Optické káble. Časť 1-219: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy na optické káble. Skúška kompatibility materiálov, metóda F19. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60794-1-219:2022 26.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/2005/22 Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 39: Meranie prenikania vlhkosti a rozpustnosť organických materiálov použitých v polovodičových súčiastkách vo vode. Revízia STN EN 60749-39: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60749-39:2022 26.01.2022/ 25.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/2006/22 Jadrá magnetických práškov. Pokyny pre rozmery a limity povrchových nepravidelností. Časť 4: Blokové jadrá. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 63182-4:2022 26.01.2022/ 25.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/2007/22 Jadrá magnetických práškov. Pokyny pre rozmery a limity povrchových nepravidelností. Časť 5: Valcové jadrá. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 63182-5:2022 26.01.2022/ 25.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/2008/22 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá. Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61439-1:2021/AC Jan.:2022 26.01.2022/ 25.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2001/22 Komunikačné systémy meradiel. Časť 1: Výmena údajov. Revízia STN EN 13757-1: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13757-1:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2002/22 Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A2 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50632-1:2015/A2:2021 10.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2003/22 Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na lupienkové a šabľové píly. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50632-2-11:2016/A1:2021 10.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2004/22 Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-22: Osobitné požiadavky na rozbrusovačky a stenové drážkovačky. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50632-2-22:2015/A1:2021 10.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2005/22 Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky betónu a kotúčové šmirgľovačky. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50632-2-3:2016/A1:2021 10.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2006/22 Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky iné ako kotúčové. Zmena A1. Prebraný medzinárodný dokument: EN 50632-2-4:2016/A1:2021 10.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2007/22 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-54: Osobitné požiadavky na spotrebiče na čistenie povrchov s využitím kvapalín alebo pary. Zmena A2. Prebraný medzinárodný dokument: EN 60335-2-54:2008/A2:2021 10.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2008/22 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-54: Osobitné požiadavky na spotrebiče na čistenie povrchov s využitím kvapalín alebo pary. Zmena A2 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 60335-2-54:2008/A12:2021 10.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2009/22 Osobná identifikácia. Návod pre Európsku identifikáciu osôb pre biometrické doklady totožnosti. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17661:2021 13.01.2022/ 15.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2010/22 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty. Revízia STN EN 60335-2-105: 2005 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60335-2-105:2021 13.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2011/22 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na čerpadlá. Revízia STN EN 60335-2-41: 2004 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60335-2-41:2021 14.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2012/22 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021 14.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2013/22 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty. Zmenaa A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60335-2-105:2021/A1:2021 14.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/2014/22 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na čerpadlá. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 17.01.2022/ 30.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)