Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
31/0004/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ 31Ni10. Výkovky De <= 40 mm, 1 230 MPa <= Rm <= 1 420 MPa. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2451:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0005/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594). Výkovky De <= 150 mm, 930 MPa <= Rm <= 1 080 MPa. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2503:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0006/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ 30CrNiMo8 (1.6580). Výkovky De <= 100 mm, 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2476:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0007/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 typ 1.4542). Ako odliatok. Referenčné tepelné spracovanie: Pretavované polovýrobky homogenizačne rozpúšťané, precipitačne vytvrdené a spracované pod bodom mrazu. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3484:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0008/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534). Rozpúšťané a precipitačne vytvrdené výkovky De <= 100 mm, 1 400 <= Rm <= 1 550 MPa. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3486:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0009/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544). Žíhané rúry na konštrukcie 0,5 mm <= a <= 5 mm, 500 MPa <= Rm <= 750 MPa. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3489:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/0001/20 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení. Revízia STN EN 60079-19: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60079-19:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/0006/20 Veterné elektrárne. Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární. Oprava AC ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 61400-12-1:2017/AC Dec.:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0001/20 Technológia montáže zabudovaných súčiastok. Časť 1: Kmeňová špecifikácia pre substráty so zabudovanými súčiastkami. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62878-1:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0010/20 Hustota bleskov založená na systémoch lokalizácie bleskov (LLS). Všeobecné princípy. Revízia STN EN 62858: 2016 ****) . Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62858:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0002/20 Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 1: Všeobecne. Revízia STN EN 50238-1: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50238-1:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0003/20 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Požiadavky na validáciu simulačných programov používaných na návrh napájacích systémov pre elektrickú trakciu. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50641:2020 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0004/20 Dráhové aplikácie. Signalizačné a riadiace systémy pre mestskú koľajovú dopravu s výnimkou UGTMS. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50668:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0005/20 Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-64: Skúšky. Skúška Fh: Náhodné širokopásmové vibrácie a návod. Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60068-2-64:2008/A1:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0006/20 Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 3: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vypínače jednosmerného prúdu. Revízia STN EN 60077-3: 2004 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60077-3:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)