Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
18/9007/19 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-20: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 20 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61784-5-20:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/9008/19 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-21: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 21 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61784-5-21:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
23/9001/19 Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 13: Zarážacie náradie (ISO 11148-13: 2017) Revízia STN EN 792-13+A1: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11148-13:2017 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
25/9001/19 Merače tepla. Časť 1: Všeobecné požiadavky Revízia STN EN 1434-1: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1434-1:2015+A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
25/9002/19 Merače tepla. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu Revízia STN EN 1434-2: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1434-2:2015+A1:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
25/9003/19 Merače tepla. Časť 4: Skúšky typu meradla Revízia STN EN 1434-4: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1434-4:2015+A1:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/9001/19 Ľahké dopravné pásy. Časť 2: Zoznam ekvivalentných termínov (ISO 21183-2: 2018) Revízia STN EN ISO 21183-2: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 21183-2:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/9002/19 Priemyselné vozíky s pohonom. Viditeľnosť. Skúšobná metóda a overovanie. Časť 6: Čelné vysokozdvíhacie vozíky so sedadlom vodiča a terénne vozíky so zdvíhacím zariadením s nosnosťou nad 10 000 kg ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16842-6:2018 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/9003/19 Priemyselné vozíky s pohonom. Viditeľnosť. Skúšobná metóda na overovanie. Časť 7: Vozíky s výložníkovým zdvíhacím zariadením a kontajnerovým zdvíhacím zariadením na manipuláciu s nákladnými kontajnermi dlhými 6 m a viac ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16842-7:2018 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/9001/19 Železnice. Metódy výpočtu zábrzdných dráh, brzdných dráh a zaisťovacieho brzdenia. Časť 1: Všeobecné algoritmy využívajúce priemerné hodnoty pre výpočet vlakových súprav a jednotlivých vozidiel Revízia STN EN 14531-1: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14531-1:2015+A1:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30/9002/19 Obytné vozidlá na voľný čas. Karavanové mobilné domovy. Požiadavky na obytný priestor z hľadiska zdravia a bezpečnosti Revízia STN EN 1647: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1647:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9001/19 Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové a obdĺžnikové konektory. Časť 003: Tesniaca matica typu A. Norma na výrobok Revízia STN EN 3660-003: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3660-003:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9002/19 Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka 2024 - T3510. Tyče a profily 1,2 mm <= (a alebo D) <= 150 mm s kontrolou okrajovej zóny zhrubnutého zrna ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2709:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9003/19 Letectvo a kozmonautika. Skúšobné metódy. Stanovenie citlivosti výrobkov zo zliatiny hliníka na tvárnenie série AL-P2XXX, série AL-P7XXX a zliatin hlinka a lítia na medzikryštálovú koróziu ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2716:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9004/19 Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka Al-C42201 - T6. Odliatky do piesku a <= 20 mm ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2726:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)