Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2022

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
72/2001/22 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 4: Stanovenie citlivosti kamennej múčky pre bitúmenové zmesi na vodu. Revízia STN EN 1744-4: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1744-4:2021 10.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/2002/22 Povrchové taktilné prvky na betónových, keramických a kamenných dlažbách. Revízia STN P CEN/TS 15209: 2009 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 15209:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/2003/22 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 1: Chemická analýza. Oprava 1. Oprava O1. Prebraný medzinárodný dokument: EN 1744-4:2021 26.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/2001/22 Denné svetlo v budovách. . Prebraný medzinárodný dokument: EN 17037:2018+A1:2021 13.01.2022/ 15.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/2002/22 Usmernenie, ako porozumieť a používať EN ISO 29481 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 1: Metodika a formát (ISO 29481-1: 2016). ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 17741:2021 13.01.2022/ 15.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/2004/22 Zemné práce. Skúšky upravených zemín. Časť 1: Skúška pH pre stanovenie potreby vápna pre stabilizované zeminy (Bod stmelenia vápnom LFP, Optimálny obsah vápna pre úpravu LMO). ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17693-1:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/2005/22 Zemné práce. Skúšky upravených zemín. Časť 2: Skúška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17693-2:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/2010/22 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 48: Skúška spojenia vrstiev. . Prebraný medzinárodný dokument: EN 12697-48:2021 25.01.2022/ 31.05.2022 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/2013/22 Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 41: Skúšobná metóda na stanovenie pevnosti v tlaku hydraulicky stmelených zmesí. Revízia STN EN 13286-41: 2007. Prebraný medzinárodný dokument: EN 13286-41:2021 31.01.2022/ 31.05.2022 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/2014/22 Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 47: Skúšobná metóda na stanovenie Kalifornského pomeru únosnosti, indexu okamžitej únosnosti a lineárneho napučiavania. Revízia STN EN 13286-47: 2012. Prebraný medzinárodný dokument: EN 13286-47:2021 31.01.2022/ 31.05.2022 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
74/1016/21 Strešné výrobky z plechu. Špecifikácie na samonosné strešné prvky z ocele, hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele. Časť 1: Oceľ. Revízia STN EN 508-1: 2017. Prebraný medzinárodný dokument: EN 508-1:2021 28.01.2022/ 30.05.2022 Metrotile CE, s. r. o.
74/2001/22 Dverové krídla. Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť. Triedy tolerancií. Revízia STN EN 1529: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1529:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
74/2002/22 Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán s mechanickým pohonom. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 12453: 20199 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12453:2017+A1:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/1023/21 Kvalita vody. Stanovenie rozpustenej frakcie vybraných aktívnych farmaceutických zložiek, produktov premeny a iných organických látok vo vode a vyčistenej odpadovej vode. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrickej detekcie (HPLC-MS / MS alebo -HRMS) po priamej injekcii (ISO 21676: 2018). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 21676:2021 13.01.2022/ 30.04.2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva
75/1025/21 Čistiarne odpadových vôd. Časť 16: Fyzikálna (mechanická) filtrácia odpadových vôd. Revízia STN EN 12255-16: 2006. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12255-16:2021 13.01.2022/ 30.04.2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva
80/1032/21 Textílie. Stanovenie zotavenia po pokrčení zloženej vzorky tkaniny meraním uhla zotavenia. Časť 1: Metóda vodorovne zloženej vzorky (ISO 2313-1: 2021). Revízia STN EN 22313: 1995. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 2313-1:2021 07.01.2022/ 31.05.2022 CENISO Natália Kočanová
80/1033/21 Textílie. Stanovenie zotavenia po pokrčení zloženej vzorky tkaniny meraním uhla zotavenia. Časť 2: Metóda vertikálne zloženej vzorky (ISO 2313-2: 2021). Revízia STN EN 62013-2: 2007. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 2313-2:2021 07.01.2022/ 31.05.2022 CENISO Natália Kočanová
80/1037/21 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti proti hydrolýze vo vode. Revízia STN EN 12447: 2003. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12447:2021 05.01.2022/ 31.03.2022 Ing. Viktor Tóth
83/1059/21 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Zmena A1(ISO 13688: 2013/Amd 1: 2021). Zmena A1. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 13688:2013/A1:2021 07.01.2022/ 31.05.2022 CENISO Natália Kočanová
83/1060/21 Ochranné odevy pre hasičov. Laboratórne skúšobné metódy a funkčné požiadavky na odevy pre hasenie vo voľnom priestranstve (ISO 15384: 2018/Amd 1: 2021). Zmena A1. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15384:2020/A1:2021 07.01.2022/ 31.05.2022 CENISO Natália Kočanová
83/1061/21 Ochrana očí a tváre na pracovné použitie. Časť 2: Dodatočné požiadavky na chrániče používané pri zváraní a súvisiacich technikách (ISO 16321-2 2021). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 16321-2:2021 05.01.2022/ 30.06.2022 EMITA Ing. Rudolf Rypák
83/1062/21 Usmernenia na výber, používanie, ošetrovanie a údržbu inteligentných odevov chrániacich proti teplu a plameňu. Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 17620:2021 07.01.2022/ 30.06.2022 CENISO Natália Kočanová
83/1063/21 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na testovanie výkonnosti systémov zberu a spracovania dát. Prebraný medzinárodný dokument: EN 17255-3:2021 05.01.2022/ 31.03.2022 Mgr. Daša Borovská
83/2001/22 Zemina, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie adsorbovaných organicky viazaných halogénov (AOX). Revízia STN EN 16166: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16166:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/2002/22 Pracovná expozícia. Terminológia. Revízia STN EN 1540: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1540:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)