Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
31/9020/19 Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové a obdĺžnikové konektory. Časť 005: Káblový vývod typu A, 90°, netesniaci so svorkou na odľahčenie napätia. Norma na výrobok Revízia STN EN 3660-005: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3660-005:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9021/19 Letectvo a kozmonautika. Prvky elektrických a optických spojení. Skúšobné metódy. Časť 403: Sínusové a náhodné vibrácie Revízia STN EN 2591-403: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2591-403:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9022/19 Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové a obdĺžnikové konektory. Časť 004: Káblový vývod typu A, priamy, netesniaci so svorkou na odľahčenie napätia. Norma na výrobok Revízia STN EN 3660-004: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3660-004:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9023/19 Letectvo a kozmonautika. Tekutiny na skúšanie nekovových materiálov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2379:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/9024/19 Manažérstvo procesov pre leteckú elektroniku. Plán riadenia. Časť 1: Príprava a vedenie plánu riadenia elektronických súčiastok ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62239-1:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/9001/19 Malé plavidlá. Hlavné údaje (ISO 8666: 2016) Revízia STN EN ISO 8666: 2017 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 8666:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/9002/19 Malé plavidlá. Hluk pohonu rekreačného plavidla šírený do okolia. Časť1: Merací postup za plavby (ISO 14509-1: 2008) Revízia STN EN ISO 14509-1: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 14509-1:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/9003/19 Malé plavidlá. Navigačné svetlá. Inštalácia, umiestnenie a viditeľnosť (ISO 16180: 2013) Revízia STN EN ISO 16180: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 16180:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/9004/19 Malé plavidlá. Hadice s požiarnou odolnosťou (ISO 7840: 2013) Revízia STN EN ISO 7840: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 7840:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/9005/19 Nafukovacie člny. Časť 1: Člny s maximálnym výkonom motora 4,5 kW (ISO 6185-1: 2001) Revízia STN EN ISO 6185-1: 2003 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 6185-1:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/9006/19 Nafukovacie člny. Časť 2: Člny s maximálnym výkonom motora od 4,5 kW do 15 kW vrátane (ISO 6185-2: 2001) Revízia STN EN ISO 6185-2: 2003 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 6185-2:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/9007/19 Malé plavidlá. Trvalo zabudované benzínové a naftové palivové nádrže (ISO 21487: 2012, vrátane Amd 1: 2014 a Amd 2: 2015) Revízia STN EN ISO 21487: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 21487:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/9008/19 Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatické identifikačné systémy (AIS). Palubné zariadenia SAR. Prevádzkové a výkonové požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 63135:2018 28.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/9002/19 Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 503: Pokyny na výmenu údajov týkajúcich sa trhu pre profil IEC 62325-351 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62325-503:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/9003/19 Solárne tepelné elektrárne. Časť 3-2: Systémy a súčasti. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy na veľkorozmerné parabolické žľabové kolektory ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62862-3-2:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)