Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
36/0017/20 Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-107: Osobitné požiadavky na robotické kosačky trávy napájané z batérií. Zmena A2 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50636-2-107:2015/A2:2020 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0018/20 Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-4: Filtre na potlačenie rušenia signálov pracujúce v pásmach 700 MHz a 800 MHz pre príjem DTT. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50083-2-4:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0019/20 Olovené štartovacie batérie. Časť 2: Rozmery batérií a označovanie svoriek. Revízia STN EN 50342-2: 2008 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50342-2:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0002/20 Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na kladivá. Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50632-2-6:2015/A1:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0020/20 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 332: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Spätná väzba. Oprava AC ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62386-332:2018/AC Dec.:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0021/20 Metódy na výpočet odhadu dávky vzhľadom na veľkosť pacienta (SSDE) pri výpočtovej tomografii. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62985:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0022/20 LED puzdrá. Dlhodobá predpoveď udržania svetelného toku a žiarivého výkonu. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 63013:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0003/20 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-61: Osobitné požiadavky na akumulačné kachle. Zmena A11 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-61:2003/A11:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0004/20 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu. Zmena A12 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-52:2003/A12:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0005/20 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na umývačky riadu. Zmena A11 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-5:2015/A11:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/0006/20 Postupy merania na posúdenie špecifickej miery absorpcie pri vystavení človeka účinkom vysokofrekvenčných polí z bezdrôtových komunikačných ručných zariadení a zariadení upevnených na tele. Časť 3: Vektorové systémy založené na meraniach (Frekvenčný rozsah od 600 MHz do 6 GHz). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62209-3:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
37/0001/20 Bezdrôtový prenos energie (WPT). Slovník termínov. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 63006:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
37/0002/20 Systémy uloženia káblov. Káblové viazacie pásky na elektrické inštalácie. Revízia STN EN 62275: 2015 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62275:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
37/0003/20 Inštalačné spojky určené na trvalé pripojenie v pevných inštaláciách. Revízia STN EN 61535: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61535:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
37/0004/20 Elektrické zariadenia používané na detekciu a meranie koncentrácie chladiacich plynov alebo SF6. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50676:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)