Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
69/0001/20 Fľaše na plyny. Zväzky fliaš. Návrh, výroba, skúšanie a kontrola (ISO 10961: 2019). Revízia STN EN ISO 10961: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 10961:2019 17.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
69/0002/20 Plastárske a gumárske stroje. Kalandre. Bezpečnostné požiadavky. Revízia STN EN 12301+A1: 2009 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12301:2019 17.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/0001/20 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie geometrických charakteristík kameňa. Revízia STN EN 13373: 2003 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13373:2020 15.01.2020/ 29.05.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9067/19 Skúšky prírodného kameňa. Petrografický opis. Revízia STN EN 12407: 2007. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12407:2019 07.01.2020/ 30.04.2020 RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
72/9069/19 Kameň na vodné stavby. Časť 2: Skúšobné metódy. Revízia STN EN 13383-2: 2013. Prebraný medzinárodný dokument: EN 13383-2:2019 07.01.2020/ 30.04.2020 RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
73/0001/20 Skleníky. Navrhovanie a konštrukcia. Časť 1: Skleníky na rastlinnú veľkovýrobu. Revízia STN EN 13031-1: 2002 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13031-1:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9132/19 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti. Revízia STN EN 12697-5: 2013. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12697-5:2018 07.01.2020/ 30.04.2020 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/9133/19 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie medzerovitosti asfaltových zmesí. Revízia STN EN 12697-8: 2004. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12697-8:2018 07.01.2020/ 30.04.2020 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/9134/19 Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 1: Konverzia klimatických údajov na energetické výpočty (ISO 52010-1: 2017). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 52010-1:2017 21.01.2020/ 30.09.2020 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
73/9135/19 Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiacich s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami budov. Časť 1: Prehľad možností (ISO 52018-1: 2017). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 52018-1:2017 21.01.2020/ 30.09.2020 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
75/9036/19 Statický výpočet potrubí uložených v zemi pri rôznych zaťažovacích podmienkach. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Revízia STN EN 1295-1: 2001. Prebraný medzinárodný dokument: EN 1295-1:2019 16.01.2020/ 30.06.2020 Ing. Anton Vyskoč, autorizovaný stavebný inžinier
77/0001/20 Obaly na aerosóly. Kovové obaly s hrdlom 25,4 mm. Rozmery lemov ventilov. Revízia STN EN 14848: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 14848:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
79/0001/20 Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a súčastiach obuvi. Stanovenie nitrózamínov (ISO 19577: 2019). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 19577:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0001/20 Textílie. Vlastnosti plošných textílií pri pretlaku. Časť 1: Hydraulická metóda na zisťovanie pevnosti pri pretrhnutí a roztiahnutia pri pretrhnutí (ISO 13938-1: 2019). Revízia STN EN ISO 13938-1: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 13938-1:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0002/20 Textílie. Vlastnosti plošných textílií pri pretlaku. Časť 2: Pneumatická metóda na zisťovanie pevnosti pri pretrhnutí a roztiahnutia pri pretrhnutí (ISO 13938-2: 2019). Revízia STN EN ISO 13938-2: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 13938-2:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0003/20 Textílie. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza niektorých lykových vlákien (ľan, konope, ramia) a ich zmesí. Časť 1: Identifikácia vlákien pomocou mikroskopických metód (ISO 20706-1: 2019). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 20706-1:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0004/20 Geosyntetika. Zisťovanie hrúbky pri určených tlakoch. Časť 1: Jednovrstvové. Zmena A1 (ISO 9863-1: 2016/Amd 1: 2019). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 9863-1:2016/A1:2019 15.01.2020/ 30.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0005/20 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Pevnosť vnútorných štrukturálnych spojov. Časť 1: Geobunky (ISO 13426-1: 2019). Revízia STN EN ISO 13426-1: 2003 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 13426-1:2019 15.01.2020/ 30.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0006/20 Geosyntetika. Postupy indexových skúšok na vyhodnotenie mechanického poškodenia pri opakovanom zaťažení. Poškodenie spôsobené zrnitým materiálom (ISO 10722: 2019). Revízia STN EN ISO 10722: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 10722:2019 15.01.2020/ 30.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0007/20 Textílie. Kvantitatívna mikroskopická analýza. Všeobecné princípy skúšok (ISO 20705: 2019). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 20705:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/0008/20 Environmentálne hľadiská návrhu (ECD). Princípy, požiadavky a návody. Revízia STN EN 62430: 2010 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62430:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0001/20 Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2019). Revízia STN EN ISO 14971: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 14971:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0002/20 Obaly na sterilizované zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Požiadavky na materiály, systémy sterilných bariér a obalové systémy (ISO 11607-1: 2019). Revízia STN EN ISO 11607-1: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11607-1:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0003/20 Obaly na sterilizované zdravotnícke pomôcky. Časť 2: Požiadavky validácie na procesy tvarovania, spájania a skladania (ISO 11607-2: 2019). Revízia STN EN ISO 11607-2: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11607-2:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0004/20 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie predbežných vyšetrení cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v plnej krvi. Časť 1: Izolovaná RNA. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17390-1:2020 27.01.2020/ 15.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)