Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
33/9004/19 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom Zmena A11 ****). Preberaný medzinárodný dokument: HD 60364-4-41:2017/A11:2017 15.01.2019/ 16.01.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/9003/19 Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou Revízia STN EN 50129: 2004, TNI CLC/TR 50451: 2008, TNI CLC/TR 50506-1: 2008, TNI CLC/TR 50506-2: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50129:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/9004/19 Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-6: Komunikácia medzi palubnými a pozemnými systémami ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61375-2-6:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/9005/19 Izolačné kvapaliny. Skúšobné metódy na stanovenie medzipovrchového napätia izolačných kvapalín. Stanovenie pomocou prstencovej metódy ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62961:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/9006/19 Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných látok Revízia STN EN 50581: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 63000:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/9001/19 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 1: Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Meracie zariadenia (triedy A, B a C) Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50470-1:2006/A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/9002/19 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 2: Osobitné požiadavky. Elektromechanické elektromery na činnú energiu (triedy A a B) Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50470-2:2006/A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/9003/19 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 3: Osobitné požiadavky. Statické elektromery na činnú energiu (triedy A, B a C) Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50470-3:2006/A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/9004/19 Výkonové transformátory. Časť 11: Suché výkonové transformátory Revízia STN EN 60076-11: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60076-11:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/9005/19 Väzobné kondenzátory a kapacitné deliče. Časť 4: Jednofázové kapacitné deliče pre jednosmerný a striedavý prúd ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60358-4:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/9006/19 Konektory pre elektrické a elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 1: Kmeňová špecifikácia Revízia STN EN 60512-1: 2002 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60512-1:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/9007/19 Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 3-2: Požiadavky na odolnosť bezpečnostných systémov a zariadení určených na vykonávanie bezpečnostných funkcií (funkčnej bezpečnosti). Priemyselné aplikácie v špecifikovanom elektromagnetickom prostredí Revízia STN EN 61326-3-2: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61326-3-2:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9001/19 Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Validácia simulácie dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením Revízia STN EN 50318: 2004 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50318:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9002/19 Olovené štartovacie batérie. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50342-1:2015/A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9003/19 Olovené štartovacie batérie. Časť 6: Batérie na používanie na mikrocykly Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50342-6:2015/A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)