Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2022

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
83/2003/22 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie výkonnosti snímačov kvality ovzdušia. Časť 1: Plynné znečisťujúce látky v okolitom ovzduší. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17660-1:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/2005/22 Charakterizácia odpadov. Príprava vzoriek odpadov na ekotoxikologické skúšky. Revízia STN EN 14735: 2006. Prebraný medzinárodný dokument: EN 14735:2021 27.01.2022/ 31.05.2022 Mgr. Daša Borovská
83/2006/22 Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na posudzovanie súčasti obuvi. Časť 4: Nekovové stielky odolné proti prepichnutiu (ISO 22568-4: 2021). Revízia STN EN ISO 22568-4: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 22568-4:2021 21.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/2001/22 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením aspiračnej biopsie tenkou ihlou (FNAs). Časť 1: Izolovaná bunková RNA. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17688-1:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/2002/22 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením aspiračnej biopsie tenkou ihlou (FNAs). Časť 2: Izolované proteíny. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17688-2:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/2003/22 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením aspiračnej biopsie tenkou ihlou (FNAs). Časť 3: Izolovaná genómová DNA. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17688-3:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/2005/22 Zdravotnícke pomôcky. Informácie poskytované výrobcom (ISO 20417: 2021, opravená verzia 2021-12). Revízia STN EN ISO 20417: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 20417:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/2006/22 Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na regulačné účely (ISO 13485: 2016). Zmena A11. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 13485:2016/A11:2021 31.01.2022/ 30.06.2022 EMITA Ing. Rudolf Rypák
92/2001/22 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov. Revízia STN EN 1366-11: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1366-11:2018+A1:2021 13.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/2002/22 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov. Revízia STN EN 1366-3: 2009 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1366-3:2021 13.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/2001/22 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Návod na spoločnú implementáciu ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1. ****). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/IEC 27013:2021 13.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)