Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
42/0001/20 Klenoty. Farby zliatin zlata. Definícia, stupnica farieb a označovanie (ISO 8654: 2018/Amd 1: 2019). Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 8654:2018/A1:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
46/0001/20 Krmivá pre zvieratá. Metódy odberu vzoriek a analýz. Stanovenie deoxynivalenolu, aflatoxínu B1, fumonizínu B1 a B2, toxínov T-2 a HT-2, zearalenonu a ochratoxínu A v kŕmnych surovinách a zložených krmivách metódou LC-MS/MS. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17194:2019 08.01.2020/ 31.01.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
46/0002/20 Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 4: Vplyv hodnoty pH na vylúhovanie so začiatočným pridaním kyseliny/zásady (ISO 21268-4: 2019). Revízia STN P CEN ISO/TS 21268-4: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 21268-4:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/0001/20 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Hnacie hriadele na odber energie (PTO) a ich kryty. Bezpečnosť. Revízia STN EN 12965+A2: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12965:2019 17.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
49/0001/20 Parkety a iné drevené podlahoviny. Stanovenie odolnosti proti vtlačeniu. Skúšobná metóda. Revízia STN EN 1534: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1534:2020 15.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
49/0002/20 Vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov z rastlého dreva. Vlastnosti, požiadavky a označovanie. Revízia STN EN 14915+A1: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14915:2013+A2:2020 24.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
50/0001/20 Tapety vo zvitkoch. Špecifikácia pre tapety na ďalšiu úpravu. Revízia STN EN 234: 1995 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 234:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/0001/20 Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Odhad neistoty merania pri kvantitatívnych stanoveniach (ISO 19036: 2019). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 19036:2019 08.01.2020/ 31.01.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/0002/20 Potraviny. Stanovenie prvkov a ich chemických foriem. Stanovenie organickej ortuti v morských živočíchoch analýzou elementárnej ortuti. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17266:2019 08.01.2020/ 31.01.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/0003/20 Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Metóda validácie. Časť 6: Postup na validáciu alternatívnych (vlastných) metód na mikrobiologické potvrdenie a postupy typizácie (ISO 16140-6: 2019). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 16140-6:2019 08.01.2020/ 31.01.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/0004/20 Potraviny. Stanovenie ochratoxínu A v paprike, chilli, bielom a čiernom korení, muškátovom orechu, koreniacej zmesi, sladkom dreve, kakae a vo výrobkoch z kakaa s prečistením na imunoafinitnej kolóne a stanovením vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou s fluorescenčnou detekciou.. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17250:2020 30.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
57/0001/20 Mlieko. Stanovenie počtu baktérií. Postup na hodnotenie alternatívnych metód (ISO 16297: 2020). Revízia STN EN ISO 16297: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 16297:2020 30.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
58/0001/20 Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín. Stanovenie obsahu esterov a metylesterov kyseliny linolénovej. Revízia STN EN 14103: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14103:2020 30.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/0001/20 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 4: Odporúčania na posudzovanie zhody. Revízia STN P CEN/TS 13476-4: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 13476-4:2019 10.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/0002/20 Potrubné systémy z plastov na kanalizácie (s nízkou a vysokou teplotou) vnútri konštrukcie budov. Polypropylén (PP). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody. Revízia STN P CEN/TS 1451-2: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 1451-2:2019 10.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)