Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
36/4002/24 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-20: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských transportných inkubátorov. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60601-2-20:2020/A1:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4003/24 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských sálavých ohrievačov. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60601-2-21:2021/A1:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4004/24 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-50: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských fototerapeutických prístrojov. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60601-2-50:2021/A1:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4005/24 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné priestory. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50173-4:2018/A1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4006/24 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Revízia STN EN 60335-1: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60335-1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4007/24 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60335-1:2023/A11:2023 16.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4008/24 Elektroakustické zariadenia. Časť 24: Slúchadlá. Charakteristiky aktívneho tlmenia hluku. ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60268-24:2023 18.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4009/24 Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-5: Osobitné požiadavky na nožnice na trávu. Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024 23.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4010/24 Prenosné multimediálne zariadenia. Stanovenie výdrže batérie. Časť 2: Slúchadlá s aktívnym potlačením hluku. ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 63296-2:2023 23.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4011/24 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 306: Osobitné požiadavky. Snímač na všeobecné použitie. ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62386-306:2023 23.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4012/24 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti. Dodatočné požiadavky na karty s integrovanými obvodmi s kontaktmi. Zmena Amd 1 *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/IEC 7810:2019/Amd 1:2024 24.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4013/24 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 104: Všeobecné požiadavky. Bezdrôtové a alternatívne káblom prepojené súčasti systému. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62386-104:2019/AMD1:2023 31.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4014/24 LED puzdrá. Dlhodobá predpoveď udržania svetelného a žiarivého toku. Zmena A2 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 63013:2017/AMD2:2023 31.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4015/24 Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 2-4: Požiadavky na bezpečnostné programy pre poskytovateľov služieb IACS. Revízia STN EN IEC 62443-2-4: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62443-2-4:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4016/24 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na ventilátorové ohrievače. Revízia STN EN 60704-2-2: 2010 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60704-2-2:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4017/24 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prikrývok, podušiek a matracov určených na vyhrievanie na zdravotnícke používanie. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60601-2-35:2021/A1:2024 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4018/24 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-77: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti zdravotníckych robotov na rehabilitáciu, hodnotenie, kompenzáciu alebo zmiernenie príznakov. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 80601-2-77:2021/A1:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
37/4001/24 Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 24: Osobitné požiadavky na úplné kryty zapuzdrených ochranných zariadení a iných elektrických zariadení uvoľňujúcich energiu. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 60670-24:2013/A11:2023 05.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
38/4001/24 Plynárenská infraštruktúra. Definície tlakov v CEN/TC 234. Návod. Revízia TNI CEN/TR 16395: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 16395:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
38/4002/24 Plynárenská infraštruktúra. Kvalita plynu. Vodík používaný v opätovne vyhradených plynárenských systémoch. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17977:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
38/4003/24 Analýza zemného plynu. Biometán. Stanovenie obsahu amoniaku pomocou laserovej absorpčnej spektroskopie s laditeľnou diódou (ISO 2612: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 2612:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
38/4004/24 Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Združené jednoduché potrubné systémy pre predizolované bezkanálové rozvody teplej vody. Priemyselne vyrábané oceľové potrubia s polyuretánovou tepelnou izoláciou. Revízia STN EN 253: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 253:2019+A1:2023 11.01.2024/ 28.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/4001/24 Spekané kovové materiály okrem spekaných karbidov. Skúšobné tyče na skúšku ťahom (ISO 2740: 2023). Revízia STN EN ISO 2740: 2009 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 2740:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/4002/24 Tepelne spracovateľné ocele, legované ocele a automatové ocele. Časť 17: Ocele na valivé ložiská (ISO 683-17: 2023). Revízia STN EN ISO 683-17: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 683-17:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/4003/24 Spekané kovové materiály okrem spekaných karbidov. Skúšobná tyč bez vrubu na skúšky rázom v ohybe (ISO 5754: 2023). Revízia STN EN ISO 5754: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 5754:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)