Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
64/0003/20 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén (PP). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody. Revízia STN P CEN/TS 1852-2: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 1852-2:2019 10.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/0004/20 Plasty. Stanovenie rázovej húževnatosti metódou Izod (ISO 180: 2019). Revízia STN EN ISO 180: 2002 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 180:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/0005/20 Plasty. Materiály z polyoxymetylénu (POM) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikácie (ISO 29988-1: 2019). Revízia STN EN ISO 29988-1: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 29988-1:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/0006/20 Náterové látky. Stanovenie krycej schopnosti. Časť 3: Stanovenie krycej schopnosti náterových látok na murivo, betón a vnútorné použitie (ISO 6504-3: 2019). Revízia STN EN ISO 6504-3: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 6504-3:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/0007/20 Plasty. Stanovenie stupňa rozpadu plastov v definovaných podmienkach kompostovania v poloprevádzkovej skúške (ISO 16929: 2019). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 16929:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/0008/20 Plasty. Krycie fólie z termoplastov na používanie v poľnohospodárstve a v záhradníctve. Revízia STN EN 13206: 2017 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13206:2017+A1:2020 30.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
67/0001/20 Náterové látky. Stanovenie objemového podielu neprchavých látok. Časť 1: Metóda s použitím skúšobnej dosky s náterom na stanovenie neprchavých látok a na stanovenie hustoty suchého filmu Archimedovým princípom (ISO 3233-1: 2019). Revízia STN EN ISO 3233-1: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 3233-1:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
69/0001/20 Fľaše na plyny. Zväzky fliaš. Návrh, výroba, skúšanie a kontrola (ISO 10961: 2019). Revízia STN EN ISO 10961: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 10961:2019 17.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
69/0002/20 Plastárske a gumárske stroje. Kalandre. Bezpečnostné požiadavky. Revízia STN EN 12301+A1: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12301:2019 17.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/0001/20 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie geometrických charakteristík kameňa. Revízia STN EN 13373: 2003 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13373:2020 15.01.2020/ 29.05.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/0001/20 Skleníky. Navrhovanie a konštrukcia. Časť 1: Skleníky na rastlinnú veľkovýrobu. Revízia STN EN 13031-1: 2002 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13031-1:2019 13.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
77/0001/20 Obaly na aerosóly. Kovové obaly s hrdlom 25,4 mm. Rozmery lemov ventilov. Revízia STN EN 14848: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14848:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
79/0001/20 Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a súčastiach obuvi. Stanovenie nitrózamínov (ISO 19577: 2019). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 19577:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0001/20 Textílie. Vlastnosti plošných textílií pri pretlaku. Časť 1: Hydraulická metóda na zisťovanie pevnosti pri pretrhnutí a roztiahnutia pri pretrhnutí (ISO 13938-1: 2019). Revízia STN EN ISO 13938-1: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 13938-1:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0002/20 Textílie. Vlastnosti plošných textílií pri pretlaku. Časť 2: Pneumatická metóda na zisťovanie pevnosti pri pretrhnutí a roztiahnutia pri pretrhnutí (ISO 13938-2: 2019). Revízia STN EN ISO 13938-2: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 13938-2:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)