Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
42/4004/24 Chemický rozbor ocele. Poradie prvkov v zozname v normách pre ocele (ISO 6306: 2020). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 6306:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
45/4001/24 Ropný a plynárenský priemysel vrátane nízkouhlíkovej energie. Požiadavky na poľné horáky v rafinériách a petrochemickom priemysle (ISO 25457: 2023). Revízia STN EN ISO 25457: 2009 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25457:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
45/4002/24 Ropný a plynárenský priemysel vrátane nízkouhlíkovej energie. Potrubné systémy na pobrežných a morských ťažobných plošinách a na zariadeniach na pevnine. Časť 2: Materiály (ISO 13703-2: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 13703-2:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
45/4003/24 Ropný a plynárenský priemysel vrátane nízkouhlíkovej energie. Posúdenie charakteristík stavebného miesta pohyblivých pobrežných a morských jednotiek. Časť 1: Samozdvižné plošiny: nainštalované na mieste (ISO 19905-1: 2023). Revízia STN EN ISO 19905-1: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 19905-1:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
45/4004/24 Ropný a plynárenský priemysel vrátane nízkouhlíkovej energie. Špecifické požiadavky na pobrežné a morské konštrukcie. Časť 3: Konštrukcie umiestnené nad vodou (ISO 19901-3: 2024). Revízia STN EN ISO 19901-3: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 19901-3:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/4001/24 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4: Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy (ISO 25119-4: 2018). Revízia STN EN ISO 25119-4: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25119-4:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/4002/24 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: Sériový vývoj, hardvér a softvér (ISO 25119-3: 2018). Revízia STN EN ISO 25119-3: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25119-3:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/4003/24 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Etapa konceptu (ISO 25119-2: 2019). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25119-2:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/4004/24 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a vývoja (ISO 25119-1: 2018). Revízia STN EN ISO 25119-1: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25119-1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/4005/24 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Inštalácia osvetľovacích a svetelných signalizačných zariadení na namontované náradie. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17750:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/4006/24 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4: Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy. Zmena A1 (ISO 25119-4: 2018/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25119-4:2023/A1:2023 15.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/4007/24 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: Sériový vývoj, hardvér a softvér. Zmena A1 (ISO 25119-3: 2018/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25119-3:2023/A1:2023 15.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
47/4008/24 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a vývoja. Zmena A1 (ISO 25119-1: 2018/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25119-1:2023/A1:2023 15.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
49/4001/24 Fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva. Skúšobné metódy pre malé čisté vzorky dreva. Časť 2: Stanovenie hustoty pre fyzikálne a mechanické skúšky. Zmena Amd 1. Zmena Amd 1 *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 13061-2:2014/Amd 1:2017 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/4001/24 Elektronické cigarety a e-kvapaliny. Termíny a definície. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 17989:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
57/4001/24 Mlieko a mliečne výrobky. Stanovenie aktivity alkalickej fosfatázy. Časť 2: Fluorimetrická metóda na syr (ISO 11816-2: 2024). Revízia STN EN ISO 11816-2: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11816-2:2024 25.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
57/4002/24 Mlieko a mliečne výrobky. Stanovenie aktivity alkalickej fosfatázy. Časť 1: Fluorimetrická metóda pre mlieko a nápoje na báze mlieka (ISO 11816-1: 2024). Revízia STN EN ISO 11816-1: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11816-1:2024 25.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/3045/23 Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: PVC-U profily laminované fóliami. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12608-2:2023 03.01.2024/ 31.05.2024 Ing. Rudolf Rypák - EMITA
64/4001/24 Technológ zvárania plastov. Úlohy, zodpovednosti, vedomosti, zručnosti a kompetentnosť. Revízia TNI CEN/TR 16862: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 16862:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/4002/24 Plasty. Stanovenie tepelnej vodivosti a súčiniteľa tepelnej vodivosti. Časť 4: Metóda laserového záblesku (ISO 22007-4: 2024). Revízia STN EN ISO 22007-4: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 22007-4:2024 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/3037/23 Ropné výrobky a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov merania. Časť 4: Použitie štatistických regulačných diagramov na validáciu štatisticky zvládnutého stavu pri používaní normalizovanej skúšobnej metódy v jednom laboratóriu (ISO 4259-4: 2021, opravená verzia 2023-10). Revízia STN EN ISO 4259-4: 2022. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4259-4:2022 07.01.2024/ 31.05.2024 Mgr. Daša Borovská
65/4001/24 Hnojivá, prípravky na vápnenie a inhibítory. Stanovenie množstva (deklarované podľa hmotnosti alebo objemu). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17817:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/4002/24 Ropné výrobky a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov merania. Časť 5: Štatistické hodnotenie zhody dvoch rôznych metód merania, ktorými sa meria rovnaká vlastnosť (ISO 4259-5: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4259-5:2024 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/4003/24 Ropné výrobky. Priehľadné a nepriehľadné kvapaliny. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity (ISO 3104: 2023). Revízia STN EN ISO 3104: 2021. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 3104:2023 25.01.2024/ 31.05.2024 Ing. Kristián Hanus
67/4001/24 Analytická kolorimetria. Časť 4: Index metamérie pre dvojice vzoriek pri zmene svetla (ISO 18314-4: 2024). Revízia STN EN ISO 18314-4: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 18314-4:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)