Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2023

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
85/3002/23 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (ISO 15189: 2022). Revízia STN EN ISO 15189: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15189:2022 12.01.2023/ 15.01.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/3003/23 Neinvazívne sfygmomanometre. Časť 3: Klinické vyšetrenie typu nepretržitého automatizovaného merania (ISO 81060-3: 2022). ****). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 81060-3:2022 20.01.2023/ 15.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/3004/23 Anestetické a respiračné prístroje. Hlasové protézy (ISO 21917: 2021). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 21917:2022 23.01.2023/ 31.01.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3001/23 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok trvanlivosti samouzatvárania dverových zostáv a otváracích okien s požiarnou odolnosťou a/alebo tesných proti prieniku dymu. Časť 3: Trvanlivosť samouzatvárania posuvných dverových zostáv z ocele. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17020-3:2022 12.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3002/23 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 13: ESFR sprinklery. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12259-13:2022 12.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3003/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Návod na používanie požiarnych zónových modelov. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TS 13447:2013 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3004/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Príklady cieľov požiarnej bezpečnosti, funkčných požiadaviek a bezpečnostných kritérií. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 16576:2017 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3005/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Postupy a požiadavky na verifikáciu a validáciu výpočtových metód. Časť 1: Všeobecne. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 16730-1:2015 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3006/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Hodnotenie, verifikácia a validácia výpočtových metód. Časť 2: Príklad požiarneho zónového modelu. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 16730-2:2013 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3007/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Hodnotenie, verifikácia a validácia výpočtových metód. Časť 3: Príklad CFD modelu. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 16730-3:2013 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3008/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Hodnotenie, verifikácia a validácia výpočtových metód. Časť 4: Príklad konštrukčného modelu. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 16730-4:2013 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3009/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Hodnotenie, verifikácia a validácia metód výpočtu. Časť 5: Príklad únikového modelu. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 16730-5:2013 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3010/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Hodnotenie požiarneho rizika. Časť 1: Všeobecne. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 16732-1:2012 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3011/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Hodnotenie požiarneho rizika. Časť 2: Príklad administratívnej budovy. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 16732-2:2012 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3012/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Hodnotenie požiarneho rizika. Časť 3: Príklad priemyselného objektu. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 16732-3:2013 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3013/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Výber návrhových požiarnych scenárov a požiarov. Časť 1: Výber návrhových požiarnych scenárov. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 16733-1:2015 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3014/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Výber návrhových požiarnych scenárov a požiarov. Časť 2: Návrhové požiare. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TS 16733-2:2021 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3015/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Požiadavky na algebraické vzorce. Časť 2: Požiarny kúdol (fire plume). *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 24678-2:2022 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3016/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Požiadavky na algebraické rovnice. Dymové vrstvy. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 16735:2006 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3017/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Požiadavky na algebraické rovnice. Prúdenie otvormi. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 16737:2012 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3018/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Technické informácie o metódach hodnotenia správania a pohybu osôb. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 16738:2009 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3019/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Požiadavky na algebraické vzorce. Časť 3: Podstropné prúdenia. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 24678-3:2022 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3020/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Prieskum postupov navrhovania požiarnej bezpečnosti založených na základných charakteristikách v rôznych krajinách. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 20413:2021 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3021/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Verifikačný a validačný protokol pre požiarne evakuačné modely budov. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 20414:2020 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3022/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Aktívne požiarne systémy. Časť 1: Všeobecné zásady. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 20710-1:2022 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)