Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
36/9004/19 Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla Zmena A58 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60061-1:1969/AMD58:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9005/19 Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky Zmena A54 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60061-2:1969/AMD54:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9006/19 Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre Zmena A55 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60061-3:1969/AMD55:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9007/19 Halogenidové výbojky. Špecifikácia prevádzkových vlastností Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 61167:2018/A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9008/19 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 62386-102:2014/A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9009/19 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 103: Všeobecné požiadavky. Riadiace zariadenia Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 62386-103:2014/A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9010/19 Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky Zmena A2 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62612:2013/AMD2:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9011/19 Triedenie LED (LED-binning). Časť 1: Všeobecné požiadavky a súradnicová mriežka bielej farby Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62707-1:2013/AMD1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9012/19 Denné osvetlenie budov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17037:2018 15.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9013/19 Svetlo a osvetlenie. Proces navrhovania osvetľovacích systémov ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17165:2018 15.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9014/19 Biometrická autentizácia na riadenie prístupu ku kritickej infraštruktúre. Požiadavky a hodnotenie ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17261:2018 15.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9015/19 Spotreba energie predajných automatov Revízia STN EN 50597: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 50597:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9016/19 Vysávače a odsávače prachu s úrovňou vybavenia ochrany Dc pre zber horľavého prachu. Osobitné požiadavky ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 62784:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9017/19 Ventilátory a regulátory na striedavý prúd pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60665:2018 28.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9018/19 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-24:2010/A1:2019 28.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)