Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/9018/19 Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 4: Priame brúsky. Zmena 1: Brúsne drôtené kefy (ISO 28927-4: 2010/Amd 1: 2017) Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 28927-4:2010/A1:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
03/9001/19 Kovové a iné anorganické povlaky. Metóda kvantitatívneho merania priľnavosti pomocou skúšky ťahom Revízia STN EN 13144: 2003 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13144:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
03/9002/19 Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Metódy prípravy povrchov. Časť 3: Ručné a mechanizované čistenie (ISO 8504-3: 2018) Revízia STN EN ISO 8504-3: 2002 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 8504-3:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
03/9003/19 Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky chrómu na technické účely (ISO 6158: 2018) Revízia STN EN ISO 6158: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 6158:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/9001/19 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 14: Kalibrácia, validácia a skúšanie konzistencie Revízia STN EN 50504: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60974-14:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
05/9002/19 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarových spojov ultrazvukom (ISO 17640: 2018) Revízia STN EN ISO 17640: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 17640:2018 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
06/9001/19 Skúšobné plyny. Skúšobné tlaky. Kategórie spotrebičov Revízia STN EN 437+A1: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 437:2018 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/9001/19 Rúry, tvarovky a príslušenstvo z tvárnej liatiny. Požiadavky a skúšobné metódy na organickú výstelku rúr a tvaroviek z tvárnej liatiny. Časť 1: Vnútorná polyuretánová výstelka rúr a tvaroviek Revízia STN EN 15655: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 15655-1:2018 14.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14/9001/19 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Poistné zariadenia proti prekročeniu tlaku a im príslušné potrubia. Výpočtové postupy Revízia STN EN 13136: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13136:2013+A1:2018 11.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/9001/19 Matica príčin a následkov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62881:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/9002/19 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-2: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 2 Revízia STN EN 61784-5-2: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61784-5-2:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/9003/19 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-6: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 6 Revízia STN EN 61784-5-6: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61784-5-6:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/9004/19 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-8: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 8 Revízia STN EN 61784-5-8: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61784-5-8:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/9005/19 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-12: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 12 Revízia STN EN 61784-5-12: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61784-5-12:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/9006/19 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-18: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 18 Revízia STN EN 61784-5-18: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 61784-5-18:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)