Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
18/4003/24 Správa aktív Shell pre priemyselné aplikácie. Časť 1: Štruktúra správy aktív Shell. ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 63278-1:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
19/4001/24 Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 7: Klinické hodnotenie vnútroočných šošoviek na korekciu afakie (ISO 11979-7: 2024). Revízia STN EN ISO 11979-7: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11979-7:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20/4001/24 Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Obrábacie centrá, frézovačky, postupové stroje. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (ISO 16090-1: 2022, opravená verzia 2023-10). Revízia STN EN ISO 16090-1: 2023 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 16090-1:2022 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/4001/24 Energetická hospodárnosť výťahov, pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 2: Výpočet energie a klasifikácia výťahov. Zmena A1: Expresné zóny (ISO 25745-2: 2015/Amd 1: 2023). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 25745-2:2015/A1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4001/24 Železnice. Konštrukčné požiadavky na skrine koľajových vozidiel. Časť 2: Nákladné vozne. Revízia STN EN 12663-2: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12663-2:2010+A1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4002/24 Železnice. Manažérstvo trenia medzi kolesom a koľajnicou. Časť 2-3: Vlastnosti a charakteristiky. Adhézny materiál. Revízia STN P CEN/TS 15427-2-3: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 15427-2-3:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4003/24 Železnice. Pozemné služby. Hygienické požiadavky na koľajové vozidlá na osobnú dopravu. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17863:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4004/24 Železnice. Zváranie železničných vozidiel a súčastí. Časť 2: Požiadavky na zhotoviteľov zvarov. Revízia STN EN 15085-2: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15085-2:2020+A1:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4005/24 Železnice. Konštrukčné požiadavky na skrine koľajových vozidiel. Časť 1: Rušne a koľajové vozidlá pre osobnú dopravu (a alternatívna metóda pre nákladné vozne). Revízia STN EN 12663-1+A1: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12663-1:2010+A2:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4006/24 Železnice. Skúšky na overenie jazdných vlastností železničných vozidiel. Nákladné vozne. Podmienky výnimky pre nákladne vagóny s definovanými vlastnosťami zo skúšky na koľaji podľa EN 14363. Revízia STN EN 16235: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16235:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4007/24 Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Metódy stanovenia konštrukčných požiadaviek na rámy podvozkov. Revízia STN EN 13749: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13749:2021+A1:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4008/24 Železnice. Čelné sklá koľajových vozidiel. Revízia STN EN 15152: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15152:2019+A1:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/4009/24 Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Monoblokové kolesá. Postup technického schvaľovania. Časť 1: Kované a valcované kolesá. Revízia STN EN 13979-1: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13979-1:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30/4001/24 Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 4: Skúšobné metódy pre stacionárne zariadenia. Revízia STN P CEN/TS 15518-4: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 15518-4:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30/4002/24 Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 3: Požiadavky na merané hodnoty stacionárnych zariadení. Revízia STN EN 15518-3: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15518-3:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4001/24 Letectvo a kozmonautika. Architektúra integrovaného manažérstva dobrého stavu systému. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9722:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4002/24 Letectvo a kozmonautika. Vložené tagy. Výber upevnenia pre inštaláciu, odstránenie a výmena vložených tagov. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4906:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4003/24 Letectvo a kozmonautika. Pasívne UHF RFID tagy používané v letectve. Revízia STN EN 4817: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4905:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4004/24 Letectvo a kozmonautika. Anodické elektrolytické nanášanie základnej vrstvy bez obsahu šesťmocného chrómu. Revízia STN EN 4868: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4868:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4005/24 Letectvo a kozmonautika. Bezpilotné letecké systémy. Časť 002: Priama diaľková identifikácia. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4709-002:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4006/24 Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos digitálnych údajov. Časť 009: Jednoducho opletený kábel, zbernica CAN, 120 ohmov, typ WX. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3375-009: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3375-009:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4007/24 Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 120: Explicitná 3D geometria CAD s informáciami o grafickom výrobku a výrobe. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9300-120:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4008/24 Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 121: Sémantická reprezentácia explicitnej 3D geometrie CAD s informáciami o výrobku a výrobe. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9300-121:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4009/24 Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 125: Explicitná štruktúra zostáv CAD s informáciami o grafickom výrobku a výrobe (PMI). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9300-125:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4010/24 Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na vykonávanie auditov systémov manažérstva kvality v letectve, kozmonautike a obrane. Revízia STN EN 9101: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9101:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)