Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2023

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
07/2032/22 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Označovanie fliaš a sudov. Revízia STN EN 14894: 2014. Prebraný medzinárodný dokument: EN 14894:2021 11.01.2023/ 30.07.2023 Ing. Rudolf Rypák - EMITA
07/3001/23 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prenosné plniteľné zvárané hliníkové fľaše na skvapalnený ropný plyn. Navrhovanie a konštrukcia. Revízia STN EN 13110+A1: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13110:2022 16.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
12/3001/23 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 4: Koncepcia, konštrukcia a uvedenie do prevádzky (ISO 14644: 2022). Revízia STN EN ISO 16444-4: 2001 ****. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 14644-4:2022 16.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/2018/22 Armatúry v budovách. Expanzné ventily. Skúšky a požiadavky. Revízia STN EN 1491: 2005. Prebraný medzinárodný dokument: EN 1491:2022 11.01.2023/ 30.07.2023 Ing. Rudolf Rypák - EMITA
13/3001/23 Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet. Zmena A5 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13480-3:2017/A5:2022 16.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/3002/23 Náklady na životný cyklus (LCC) a hodnotenie životného cyklu (LCA) potrubných systémov z tvárnej liatiny. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17800:2022 30.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/3001/23 Priemyselné komunikačné siete. Inštalácia komunikačných sietí v priemyselných zariadeniach. Zmena A12 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61918:2018/A12:2023 23.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/3002/23 Aditívna výroba. Všeobecné princípy. Polohovanie dielcov, súradnice a orientácia (ISO 17295: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 17295:2023 30.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
19/3001/23 Oftalmologické prístroje. Oftalmoskopy na nepriamu oftalmoskopiu (ISO 10943: 2023). Revízia STN EN ISO 10943: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 10943:2023 30.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
25/3001/23 Vodomery na meranie studenej pitnej vody a teplej vody. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky (ISO 4064-1: 2014). Zmena A11. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4064-1:2017/A11:2022 12.01.2023/ 15.01.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
25/3002/23 Vodomery na meranie studenej pitnej vody a teplej vody. Časť 2: Skúšobné metódy (ISO 4064-2: 2014). Zmena A11. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4064-2:2017/A11:2022 12.01.2023/ 15.01.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
25/3003/23 Vodomery na meranie studenej pitnej vody a teplej vody. Časť 5: Požiadavky na inštaláciu (ISO 4064-5: 2014). Zmena A11. Zmena A11 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 4064-5:2017/A11:2022 12.01.2023/ 15.01.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/3001/23 Regálové zakladače. Bezpečnostné požiadavky pre S/R stroje. Revízia STN EN 528: 2021. Prebraný medzinárodný dokument: EN 528:2021+A1:2022 27.01.2023/ 30.07.2023 Ing. Rudolf Rypák - EMITA
27/2042/22 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Revízia STN EN 81-70: 2021. Prebraný medzinárodný dokument: EN 81-70:2021+A1:2022 11.01.2023/ 30.07.2023 Ing. Rudolf Rypák - EMITA
27/2043/22 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb. Revízia STN EN 81-28+AC: 2019. Prebraný medzinárodný dokument: EN 81-28:2022 11.01.2023/ 30.07.2023 Ing. Rudolf Rypák - EMITA
27/3003/23 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Požiadavky platné pre všetky zariadenia. Revízia STN EN 12929-1: 2016. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12929-1:2015+A1:2022 20.01.2023/ 30.04.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28/3001/23 Systémy Hyperloop. Zoznam a plán noriem. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/CLC/TR 17912:2023 30.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30/3001/23 Systémy bezdrôtového prenosu energie (WPT) elektrického vozidla. Časť 3: Osobitné požiadavky na bezdrôtové systémy prenosu energie v magnetickom poli. Revízia STN P CLC IEC/TS 61980-3: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 61980-3:2022 12.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/3002/23 Koordinácia izolácie. Časť 11: Definície, zásady a pravidlá systému jednosmerného prúdu vysokého napätia (HVDC). Revízia STN EN 60071-5: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60071-11:2022 12.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/3003/23 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete. Revízia STN EN 50160: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50160:2022 12.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/3004/23 Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy. Zmena AC. Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60079-25:2022/AC:2022 16.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/3005/23 Veterné elektrárne: Časť 50-1: Meranie vetra. Použitie nástrojov namontovaných na meteorologickom stožiari, gondole a vrtuli. Revízia STN EN 61400-12-2: 2014, STN EN 61400-12-1: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 61400-50-1:2022 20.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/3011/23 Manažment alarmov pre priemyselné procesy. Revízia STN EN 62682: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62682:2022 23.01.2023/ 28.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/3012/23 Koordinácia izolácie. Časť 12: Aplikačné pokyny pre meniče HVDC LCC. Revízia STN EN 60071-5: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60071-12:2022 30.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/3001/23 Magnetické materiály. Časť 3: Metódy merania magnetických vlastností oceľových pásov a plechov pre elektrotechniku pomocou jednoduchej skúšky plechu. ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60404-3:2022 12.01.2023/ 30.01.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)