Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
31/0008/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534). Rozpúšťané a precipitačne vytvrdené výkovky De <= 100 mm, 1 400 <= Rm <= 1 550 MPa. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3486:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0009/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544). Žíhané rúry na konštrukcie 0,5 mm <= a <= 5 mm, 500 MPa <= Rm <= 750 MPa. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3489:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0010/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie s vodičmi z hliníka alebo pomedeného hliníka. Časť 001: Technická špecifikácia. Revízia STN EN 4681-001: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4681-001:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0011/20 Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky. Časť 102: Elastomérové, polotuhé. Rozsah teplôt od -75 °C do 150 °C. Norma na výrobok. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4840-102:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0012/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 016: Elektrické kontakty kolíkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-016: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3155-016:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0013/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 019: Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-019: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3155-019:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0014/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 044: Elektrické kontakty kolíkové 044, typu A, dvojito lisované, triedy T. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-044: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3155-044:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0015/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 045: Elektrické kontakty dutinkové, typu A, dvojito lisované, triedy T. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-045: 2006 ****) . Prebraný medzinárodný dokument: EN 3155-045:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0016/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 076: Elektrické kontakty kolíkové, typu A, lisované, triedy R. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-076: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3155-076:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0017/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 077: Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy R. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-077: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3155-077:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0018/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos signálu. Časť 007: Koaxiálne káble, 50 ohmov, 200 °C, typ WN. Norma na výrobok. Revízia STN EN 4604-007: 2008 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4604-007:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/0001/20 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení. Revízia STN EN 60079-19: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60079-19:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/0006/20 Veterné elektrárne. Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární. Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 61400-12-1:2017/AC Dec.:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/9081/19 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-1: Funkčné hľadiská. Energetická efektívnosť. Revízia STN 33 2000-8-1: 2016. Prebraný medzinárodný dokument: HD 60364-8-1:2019/AC Jun.:2019 07.01.2020/ 30.04.2020 Marcel Čatloš
34/0001/20 Technológia montáže zabudovaných súčiastok. Časť 1: Kmeňová špecifikácia pre substráty so zabudovanými súčiastkami. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62878-1:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0002/20 Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 1: Všeobecne. Revízia STN EN 50238-1: 2005 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50238-1:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0003/20 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Požiadavky na validáciu simulačných programov používaných na návrh napájacích systémov pre elektrickú trakciu. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50641:2020 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0004/20 Dráhové aplikácie. Signalizačné a riadiace systémy pre mestskú koľajovú dopravu s výnimkou UGTMS. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50668:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0005/20 Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-64: Skúšky. Skúška Fh: Náhodné širokopásmové vibrácie a návod. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 60068-2-64:2008/A1:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0006/20 Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 3: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vypínače jednosmerného prúdu. Revízia STN EN 60077-3: 2004 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60077-3:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0007/20 Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 4: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vypínače striedavého prúdu. Revízia STN EN 60077-4: 2004 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60077-4:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0008/20 Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 5: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vysokonapäťové poistky. Revízia STN EN 60077-5: 2004 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60077-5:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0009/20 Dráhové aplikácie. Systémy riadenia mestskej dopravy s vyhradenou vodiacou dráhou a povelové/ovládacie systémy. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na systém. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62290-3:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/0010/20 Hustota bleskov založená na systémoch lokalizácie bleskov (LLS). Všeobecné princípy. Revízia STN EN 62858: 2016 ****) . Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62858:2019 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/0001/20 Vidlice, zásuvky a spojky na priemyselné účely - Časť 5: Rozmerová kompatibilita a požiadavky na zameniteľnosť vidlíc, zásuviek, lodných konektorov a lodných vstupov pre nízkonapäťové pobrežné spojovacie systémy. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60309-5:2019 13.01.2020/ 20.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)