Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2021

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
67/1001/21 Náterové látky. Stanovenie solárnej odrazivosti (ISO 22969: 2019). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 22969:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/1001/21 Charakterizácia sypkých materiálov. Stanovenie váženej veľkosti jemnej frakcie a obsahu kryštalického kremíka. Časť 3: Sedimentačná metóda. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17289-3:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/1002/21 Charakterizácia sypkých materiálov. Stanovenie váženej veľkosti jemnej frakcie a obsahu kryštalického kremíka. Časť 2: Výpočtová metóda. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17289-2:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/1003/21 Charakterizácia sypkých materiálov. Stanovenie váženej veľkosti jemnej frakcie a obsahu kryštalického kremíka. Časť 1: Všeobecné informácie a výber skúšobných metód. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17289-1:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/1004/21 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Metodológia hodnotenia výkonnosti modelov aplikovaných na zisťovanie príspevkov jednotlivých zdrojov. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17458:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/1005/21 Pokyny na validáciu fyzikálno-chemických analytických metód. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 16800:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/1001/21 Zubné lekárstvo. Drôty používané v čeľustnej ortopédii. Zmena 1 (ISO 15841: 2014/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15841:2014/A1:2020 11.01.2021/ 15.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/1001/21 Detský nábytok. Kolísky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1130:2019/AC:2020 29.01.2021/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/1001/21 Bezpečnosť hračiek. Národné preklady upozornení a návodov na používanie v súbore noriem EN 71. Revízia TNI CEN/TR 15071: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 15071:2020 11.01.2021/ 15.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/1002/21 Bezpečnosť hračiek. Časť 4: Súpravy na chemické pokusy a príbuzné činnosti. Revízia STN EN 71-4: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 71-4:2020 11.01.2021/ 08.02.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)