Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2022

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
07/2004/22 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 10: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku. Revízia STN EN 12952-10: 2003 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12952-10:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/2005/22 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Označovanie fliaš a sudov. Revízia STN EN 14894: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 14894:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
07/2006/22 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Tesniace čiapočky a zátky pre flaše LPG a ventily tlakových nádob. Špecifikácia a skúšanie. Revízia STN EN 16119: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16119:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/2001/22 Zariadenia na zamedzenie znečistenia pitnej vody spätným prúdením. Mechanický priamočinný (priamo ovládaný) prerušovač potrubia. Skupina G. Typ A. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13433:2021 10.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13/2002/22 Zariadenia na zamedzenie znečistenia pitnej vody spätným prúdením. Mechanický, hydraulicky ovládaný prerušovač potrubia. Skupina G. Typ B. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13434:2021 10.01.2022/ 31.01.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14/2001/22 Kryostaty hélia. Ochrana proti nadmernému tlaku. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17527:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16/2001/22 Stavebné kovanie. Visiace zámky a západky. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 12320: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12320:2021 14.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16/2002/22 Stavebné kovanie. Kovanie pre posuvné dvere a skladacie dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 1527: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1527:2019+A1:2021 14.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/2001/22 Aditívna výroba. Princípy kvalifikácie. Inštalácia, prevádzka a výkonnosť (IQ/OQ/PQ) zariadení PBF-LB (ISO/ASTM/TS 52930: 2021). ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN ISO/ASTM/TS 52930:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18/2002/22 Aditívna výroba. Všeobecné princípy. Terminológia (ISO/ASTM 52900: 2021). Revízia STN EN ISO/ASTM 52900: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/ASTM 52900:2021 10.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/2001/22 Palety na manipuláciu s materiálom. Ploché palety. Časť 1: Metódy skúšania (ISO 8611-1: 2021). Revízia STN EN ISO 8611-1: 2012 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 8611-1:2022 21.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
26/2002/22 Palety na manipuláciu s materiálom. Ploché palety. Časť 2: Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť a výber skúšok (ISO 8611-2: 2021). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 8611-2:2022 21.01.2022/ 31.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/1022/21 Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 2: Pravidlá na zlepšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Revízia STN EN 115-2: 2011. Prebraný medzinárodný dokument: EN 115-2:2021 24.01.2022/ 10.08.2022 Jaroslav Volčko MIKONA - INFO
27/1023/21 Stroje na zemné práce. Kolesové stroje. Požiadavky na ovládanie (ISO 5010: 2019). Revízia STN EN 12643: 2014. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 5010:2019 24.01.2022/ 15.07.2022 Jaroslav Volčko MIKONA - INFO
27/2001/22 Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Revízia STN EN 16228-1: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16228-1:2014+A1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/2002/22 Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 2: Vrtné zariadenia pre hĺbkové stavby, geotechniku a ťažbu. Revízia STN EN 16228-2: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16228-2:2014+A1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/2003/22 Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 3: Zariadenia na vodorovné usmernené vŕtacie postupy. Revízia STN EN 16228-3: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16228-3:2014+A1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/2004/22 Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 4: Zariadenia na základové práce. Revízia STN EN 16228-4: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16228-4:2014+A1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/2005/22 Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 5: Zariadenia na diafragmové steny. Revízia STN EN 16228-5: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16228-5:2014+A1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/2006/22 Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 6: Zariadenie na tryskanie, injektáž a vstrekovanie. Revízia STN EN 16228-6: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16228-6:2014+A1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/2007/22 Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 7: Prídavné vymeniteľné zariadenia. Revízia STN EN 16228-7: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16228-7:2014+A1:2021 10.01.2022/ 30.03.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/2001/22 Interkomové systémy v budovách. Časť 1-1: Všeobecne. Zmena A11. Prebraný medzinárodný dokument: EN 62820-1-1:2016/A11:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/2001/22 Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 2: Meranie pasívnej intermodulácie v súboroch koaxiálnych káblov. Revízia STN EN 62037-2: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62037-2:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/2002/22 Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 5: Meranie pasívnej intermodulácie vo filtroch. Revízia STN EN 62037-5: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62037-5:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/2003/22 Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 62037-1: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62037-1:2021 10.01.2022/ 28.02.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)