Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2021

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
30/1001/21 Systémy bezdrôtového prenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Časť 1: Všeobecné požiadavky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61980-1:2021 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/1001/21 Elektromechanické elementárne relé. Časť 4: Jazýčkové relé - Všeobecné a bezpečnostné požiadavky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61810-4:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/1002/21 Riadenie energetických systémov a výmena súvisiacich informácií - Bezpečnosť dát a komunikácií - Časť 6: Bezpečnosť podľa IEC 61850. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62351-6:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/1003/21 Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60664-1:2020/AC:2020-12:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1001/21 EMC IC modelovanie. Časť 6: Modely integrovaných obvodov na simuláciu správania pri impulznej odolnosti. Modelovanie odolnosti proti impulznému vedeniu (ICIM-CPI). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62433-6:2020 28.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1002/21 Polovodičové súčiastky. Časť 17: Magnetická a kapacitná spojka pre základnú a zosilnenú izoláciu. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60747-17:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1003/21 Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 4: Systémové a projektové riadenie. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 61850-4:2011/A1:2020 28.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1004/21 Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 13: Rámcová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na jednosmerný prúd s polypropylénovým dielektrikom a kovovou fóliou. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60384-13:2020 28.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1005/21 Konektory pre elektronické zariadenia. Časť 7: Podrobná špecifikácia pre 8-pólové netienené, voľné a pevné konektory. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60603-7:2020 28.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1008/21 Jadrá magnetických práškov. Pokyny pre rozmery a limity povrchových nepravidelností. Časť 2: Prstencové jadrá. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 63182-2:2020 28.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1009/21 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Vývoj HDL-programovaných integrovaných obvodov. Časť 2: HDL-programované integrované obvody pre systémy realizujúce funkcie kategórie B a C. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62566-2:2020 28.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1010/21 Určovanie výkonových strát v meničových staniciach s meničmi riadenými sieťou pri prenose energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61803:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1011/21 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Špecifické skúšobné požiadavky na súčasti systému ochrany pred bleskom (LPS) používané vo výbušných atmosférach. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC/TS 50703-2:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1012/21 Výkonové transformátory. Dopĺňajúce európske požiadavky. Časť 1-1: Spoločná časť. Všeobecné požiadavky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50708-1-1:2020/AC:2020-12:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1013/21 Výkonové transformátory. Dopĺňajúce európske požiadavky. Časť 2-1: Transformátory stredného výkonu. Všeobecné požiadavky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 50708-2-1:2020/AC:2020-12:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/1014/21 Zmena 1. Piezoelektrické súčiastky na povrchovú montáž na riadenie a výber frekvencie. Normalizované rozmery a označovanie pripojení. Časť 2: Keramické puzdrá. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61837-2:2018/A1:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/1001/21 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel. Zmena 1 (ISO 22391-5: 2009/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 22391-5:2009/A1:2020 11.01.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/1002/21 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel. Zmena 1 (ISO 15876-5: 2017/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15876-5:2017/A1:2020 11.01.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/1003/21 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 2: Rúry. Zmena 1 (ISO 15876-2: 2017/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15876-2:2017/A1:2020 11.01.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/1004/21 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel. Zmena 1 (ISO 15875-5: 2003/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15875-5:2003/A1:2020 11.01.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/1005/21 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 3: Tvarovky. Zmena 1 (ISO 15875-3/Amd 1: 2020). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 15875-3:2003/A1:2020 11.01.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/1002/21 Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 3: Ropa. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15199-3:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/1003/21 Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 2: Ťažké destiláty a zvyškové palivá. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15199-2:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/1004/21 Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 1: Stredné destiláty a mazacie oleje. ´****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15199-1:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
66/1001/21 Lepidlá. Lepidlá na podlahové krytiny. Požiadavky na mechanické a elektrické vlastnosti (ISO 22636: 2020). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 22636:2020 29.01.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)