Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/9001/19 Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011: 2018) Revízia STN EN ISO 19011: 2012. Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 19011:2018 31.01.2019/ 31.03.2019 Ing. Jozef Grauzeľ, CSc. - MASM - Systémy kvality
01/9004/19 Technická dokumentácia výrobku. Zobrazenie žliabkovania a jemného žliabkovania (ISO 6413: 2018) Revízia STN EN ISO 6413: 1998 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 6413:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9005/19 Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Časť 2: eCall pre ťažké nákladné vozidlá a iné komerčné vozidlá ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17249-2:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9006/19 Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 3: Zverejňovanie situácie Revízia STN P CEN/TS 16157-3: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16157-3:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9007/19 Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 1: Súvislosti a rámec Revízia STN P CEN/TS 16157-1: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16157-1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9008/19 Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 7: Prvky spoločných údajov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16157-7:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9009/19 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva (ISO/IEC 17021-2: 2016) Revízia STN P CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2: 2017 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 17021-2:2018 15.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9010/19 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a certifikáciu systémov manažérstva kvality (ISO/IEC 17021-3: 2017) Revízia STN P CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3: 2017 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 17021-3:2018 15.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9011/19 Nedeštruktívne skúšanie. Kontrola korózie a pokrytí potrubia prežarovaním röntgenovými lúčmi a lúčmi gama. Časť 1: Tangenciálna kontrola prežarovaním (ISO 20769-1: 2018) Revízia STN EN 16407-1: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20769-1:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9012/19 Nedeštruktívne skúšanie. Kontrola korózie a pokrytí potrubia prežarovaním röntgenovými lúčmi a lúčmi gama. Časť 2: Kontrola prežarovaním dvojsteny (ISO 20769-2: 2018) Revízia STN EN 16407-2: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20769-2:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9013/19 Nedeštruktívne skúšanie. Rádiografické škúšanie. Určenie veľkosti priemyselných rádionuklidov Revízia STN EN 12679: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12679:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9014/19 Nedeštruktívne skúšanie. Orzanizácie na školenie personálu v NDT (ISO/TS 25108: 2018) Revízia TNI CEN ISO/TR 25108: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TS 25108:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9015/19 Vplyv kmitania na človeka. Pokyny a terminológia pre meracie prístroje a zariadenia pri posudzovaní dennej expozície kmitaniu na pracovnom mieste podľa požiadaviek na zdravie a bezpečnosť človeka (ISO/TR 19664: 2017) ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TR 19664:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9016/19 Akustika. Meranie vzduchom prenášaného hluku emitovaného zariadeniami informačnej techniky a telekomunikácií (ISO 7779: 2018) Revízia STN EN ISO 7779: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 7779:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/9017/19 Akustika. Hluk zo strelníc. Časť 1: Určenie hluku výstrelu pri ústí hlavne meraním (ISO 17201-1: 2018) Revízia STN EN ISO 17201-1: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 17201-1:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)