Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2023

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
92/3023/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Všeobecné zásady. Časť 1: Všeobecne. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 23932-1:2018 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3024/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Všeobecné zásady. Časť 2: Príklad čistiarne. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 23932-2:2020 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3025/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Požiadavky na algebraické vzorce. Časť 1: Všeobecné požiadavky. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 24678-1:2019 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3026/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Požiadavky na algebraické vzorce. Časť 6: Jav súvisiaci s priestorovým vzplanutím (flashover). *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 24678-6:2016 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3027/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Požiadavky na algebraické vzorce. Časť 7: Radiačný tepelný tok prijatý z požiaru otvorenej nádrže (kaluže). *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 24678-7:2019 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3028/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Parametre konštrukcií pri požiari. Časť 1: Všeobecne. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO 24679-1:2019 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3029/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Parametre konštrukcií pri požiari. Časť 2: Príklad letiskového terminálu. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 24679-2:2017 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3030/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Parametre konštrukcií pri požiari. Časť 3: Príklad otvoreného parkovacieho domu. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 24679-3:2015 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3031/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Parametre konštrukcií pri požiari. Časť 4: Príklad pätnásťpodlažnej oceľovej rámovej administratívnej budovy. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 24679-4:2017 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3032/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Parametre konštrukcií pri požiari. Časť 6: Príklad osempodlažnej administratívnej betónovej budovy. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 24679-6:2017 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3033/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Parametre konštrukcií pri požiari. Časť 8: Príklad pravdepodobnostného posúdenia betónovej budovy. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TR 24679-8:2022 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3034/23 Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Výber návrhu scenárov správania osôb. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/TS 29761:2015 11.01.2023/ 31.03.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/3035/23 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok trvanlivosti samouzatvárania dverových zostav a otváracích okien s požiarnou odolnosťou a/alebo tesných proti prieniku dymu. Časť 2: Trvanlivosť samouzatvárania roliet z ocele. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17020-2:2022 30.01.2023/ 10.02.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/2030/22 Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské sedačky na bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 14344: 2005. Prebraný medzinárodný dokument: EN 14344:2022 11.01.2023/ 31.07.2023 Ing. Rudolf Rypák - EMITA
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)