Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
36/9019/19 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu Zmena A2 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 60335-2-24:2010/A2:2019 28.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9020/19 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky Zmena A2 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60335-2-11:2008/AMD2:2015 28.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/9021/19 Elektroakustické zariadenia. Akustické merania na výstupe. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 60268-21:2018 28.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
38/9001/19 Zemný plyn. Určovanie zloženia plynovou chromatografiou s definovanou neistotou. Časť 3: Presnosť a systematická odchýlka (ISO 6974-3: 2018) Revízia STN EN ISO 6974-3: 2004 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 6974-3:2018 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/9001/19 Oceľ. Stanovenie dusíka. Spektrofotometrická metóda (ISO 4945: 2018) Revízia STN EN ISO 4945: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 4945:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/9002/19 Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Stanovenie odolnosti anodických oxidových povlakov proti praskaniu pri deformácii (ISO 3211: 2018) Revízia STN EN ISO 3211: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 3211:2018 14.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/9003/19 Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Vyhodnocovací systém pre jamkovú koróziu. Mriežková metóda (ISO 8994: 2018) Revízia STN EN ISO 8994: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 8994:2018 15.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
42/9004/19 Kovové materiály. Brinellova skúška tvrdosti. Časť 2: Overovanie a kalibrácia skúšobných strojov (ISO 6506-2: 2017) Revízia STN EN ISO 6506-2: 2015 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 6506-2:2017 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
45/9001/19 Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Riadenie spoľahlivosti a zaistenie ťažby (ISO 20815: 2018) Revízia STN EN ISO 20815: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20815:2018 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
45/9002/19 Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Kvalifikácia výrobcov špeciálnych materiálov (ISO 17782: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 17782:2018 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
46/9001/19 Kvalita pôdy. Stanovenie vybraných organociničitých zlúčenín. Metóda plynovej chromatografie (ISO 23161: 2018) Revízia STN EN ISO 23161: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 23161:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
46/9002/19 Kvalita pôdy. Pokyny na vytvorenie a udržiavanie programov monitorovania (ISO 16133: 2018) Revízia STN EN ISO 16133: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 16133:2018 25.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
46/9003/19 Obilniny a výrobky z obilnín. Stanovenie nečistôt v pšenici (Triticum aestivum L.), tvrdej pšenici (Triticum durum Desf.) , raži (Secale cereale L.) a kŕmnom jačmeni (Hordeum vulgare L.) Revízia STN EN 15587+A1: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 15587:2018 25.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
46/9004/19 Kvalita pôdy. Charakterizácia kontaminovanej pôdy vo vzťahu k ochrane podzemných vôd (ISO 15175: 2018) Revízia STN EN ISO 15175: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 15175:2018 25.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
49/9001/19 Skúšobné metódy. Drevené podlahové systémy. Určenie vibračných vlastností. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16929:2018 15.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)