Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
80/0003/20 Textílie. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza niektorých lykových vlákien (ľan, konope, ramia) a ich zmesí. Časť 1: Identifikácia vlákien pomocou mikroskopických metód (ISO 20706-1: 2019). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20706-1:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0004/20 Geosyntetika. Zisťovanie hrúbky pri určených tlakoch. Časť 1: Jednovrstvové. Zmena A1 (ISO 9863-1: 2016/Amd 1: 2019). Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 9863-1:2016/A1:2019 15.01.2020/ 30.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0005/20 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Pevnosť vnútorných štrukturálnych spojov. Časť 1: Geobunky (ISO 13426-1: 2019). Revízia STN EN ISO 13426-1: 2003 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 13426-1:2019 15.01.2020/ 30.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0006/20 Geosyntetika. Postupy indexových skúšok na vyhodnotenie mechanického poškodenia pri opakovanom zaťažení. Poškodenie spôsobené zrnitým materiálom (ISO 10722: 2019). Revízia STN EN ISO 10722: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 10722:2019 15.01.2020/ 30.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/0007/20 Textílie. Kvantitatívna mikroskopická analýza. Všeobecné princípy skúšok (ISO 20705: 2019). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20705:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/0008/20 Environmentálne hľadiská návrhu (ECD). Princípy, požiadavky a návody. Revízia STN EN 62430: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN IEC 62430:2019 24.01.2020/ 01.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0001/20 Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2019). Revízia STN EN ISO 14971: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 14971:2019 14.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0002/20 Obaly na sterilizované zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Požiadavky na materiály, systémy sterilných bariér a obalové systémy (ISO 11607-1: 2019). Revízia STN EN ISO 11607-1: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11607-1:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0003/20 Obaly na sterilizované zdravotnícke pomôcky. Časť 2: Požiadavky validácie na procesy tvarovania, spájania a skladania (ISO 11607-2: 2019). Revízia STN EN ISO 11607-2: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11607-2:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0004/20 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie predbežných vyšetrení cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v plnej krvi. Časť 1: Izolovaná RNA. ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17390-1:2020 27.01.2020/ 15.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0005/20 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie predbežných vyšetrení cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v plnej krvi. Časť 2: Izolovaná DNA. ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17390-2:2020 27.01.2020/ 15.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/0006/20 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie predbežných vyšetrení cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v plnej krvi. Časť 3: Prípravky na analytické farbenie CTC. ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17390-3:2020 27.01.2020/ 15.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/0001/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 175-1 V2.8.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/0002/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 2: Fyzická vrstva (PHL). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 175-2 V2.8.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/0003/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 3: Vrstva riadenia prístupu na prenosové prostredie (MAC). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 175-3 V2.8.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)