Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
67/4002/24 Plnidlá. Špecifikácie a skúšobné metódy. Časť 10: Prírodný mastenec s chloritom v lamelárnej forme (ISO 3262-10: 2024). Revízia STN EN ISO 3262-10: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 3262-10:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
67/4003/24 Plnidlá. Špecifikácie a skúšobné metódy. Časť 11: Prírodný mastenec v lamelárnej forme s obsahom uhličitanov (ISO 3262-11: 2024). Revízia STN EN ISO 3262-11: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 3262-11:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
67/4004/24 Plnidlá. Špecifikácie a skúšobné metódy. Časť 17: Zrážaný kremičitan vápenatý (ISO 3262-17: 2024). Revízia STN EN ISO 3262-17: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 3262-17:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
69/4001/24 Fľaše na plyny. Kompozitné fľaše a rúrky. Periodická kontrola a skúšky (ISO 11623: 2023). Revízia STN EN ISO 11623: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11623:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
69/4002/24 Plastárske a gumárske stroje. Dvojvalcové stroje na miesenie. Bezpečnostné požiadavky. Revízia STN EN 1417: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1417:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
69/4003/24 Dynamické miešače a miešadlá. Definície a hydraulické charakteristiky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17877:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
70/4001/24 Sklo v stavebníctve. Zasklenie a zvuková nepriezvučnosť. Postup validácie výpočtových nástrojov. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17839:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/3052/23 Geotechnický prieskum a skúšky. Geotechnický monitoring pomocou terénnych prístrojov. Časť 8: Meranie síl: Snímače zaťaženia (ISO 18674-8: 2023). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 18674-8:2023 08.01.2024/ 30.04.2024 Ing. Viktor Tóth
72/4001/24 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval). Revízia STN EN 1097-1: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1097-1:2023 11.01.2024/ 28.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/4002/24 Tepelnoizolačné výrobky. Stanovenie sadnutia. Časť 1: Voľné výplňové izolácie do vetraných atík, simulovanie vlhkostných a teplotných cyklov (ISO 18393-1: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 18393-1:2023 16.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/4003/24 Tepelnoizolačné výrobky. Posudzovanie náchylnosti tepelnoizolačných výrobkov na rast plesní. Laboratórna skúšobná metóda. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17886:2023 16.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/4004/24 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové fólie na hydroizoláciu betónových mostoviek a iných dopravných plôch z betónu. Definície a charakteristiky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17048:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/4005/24 Hydroizolačné pásy a fólie. Podložky pod nespojité strešné krytiny. Postup umelého starnutia. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17872:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/4006/24 Hydroizolačné pásy a fólie. Podložky pod nespojité strešné krytiny a steny. Návod na montáž a upevnenie na skúšku reakcie na oheň. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17873:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/4007/24 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové fólie na hydroizoláciu betónových mostoviek a iných dopravných plôch z betónu. Definície a charakteristiky. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17986:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/3092/23 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty. Revízia STN EN 14199: 2005. Prebraný medzinárodný dokument: EN 14199:2015 08.01.2024/ 30.04.2024 Ing. Viktor Tóth
73/3094/23 Skúšanie striekaného betónu. Časť 3: Pevnosť pri ohybe (prvý vrchol, medzná a reziduálna) trámových skúšobných telies vystužených vláknami. Revízia STN EN 14488-3: 2006. Prebraný medzinárodný dokument: EN 14488-3:2023 15.01.2024/ 01.04.2024 Ing. Jana Budáčová
73/4001/24 Štatistické overovanie parciálnych súčiniteľov budov podľa Eurokódu EN 1993-1-1 Príloha E. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17991:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4002/24 Železnice. Infraštruktúra. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku. Skúšobná metóda určovania akustických vlastností. Časť 3-2: Normalizované spektrum železničného hluku a jednočíselná hodnotiaca veličina pre aplikácie priameho poľa. Revízia STN EN 16272-3-2: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16272-3-2:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4003/24 Železnice. Infraštruktúra. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku. Skúšobná metóda určovania akustických vlastností. Časť 3-1: Normalizované spektrum železničného hluku a jednočíselná hodnotiaca veličina pre aplikácie difúzneho zvukového poľa. Revízia STN EN 16272-3-1: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16272-3-1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4004/24 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 22: Skúška vyjazďovania kolesom. Revízia STN EN 12697-22: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12697-22:2020+A1:2023 11.01.2024/ 28.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4005/24 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 6: Pevnosť v priečnom ťahu skúšobných telies. Revízia STN EN 12390-6: 2011. Prebraný medzinárodný dokument: EN 12390-6:2023 25.01.2024/ 01.04.2024 Ing. Jana Budáčová
73/4006/24 Železnice. Prechodové systémy medzi vozidlami. Časť 2: Akustické merania. Revízia STN EN 16286-2: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16286-2:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4007/24 Železnice. Infraštruktúra. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku. Skúšobná metóda určovania akustických vlastností. Časť 6: Vlastné charakteristiky. Vzduchová nepriezvučnosť v podmienkach priameho zvukového poľa. Revízia STN EN 16272-6: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16272-6:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4008/24 Železnice. Infraštruktúra. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku. Skúšobná metóda určovania akustických vlastností. Časť 5: Vlastné charakteristiky. Zvuková pohltivosť v podmienkach priameho zvukového poľa. Revízia STN P CEN/TS 16272-5: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16272-5:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)