Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
92/3051/23 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2023). Revízia STN EN ISO 13943: 2018. Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 13943:2023 15.01.2024/ 01.07.2024 Ing. Jana Budáčová
93/4001/24 Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti vlámaniu. Bezpečnostné skriňové trezory. Revízia STN EN 14450: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 14450:2017+A1:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/4001/24 Výrobky na starostlivosť o deti. Detské chodúľky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 1273: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1273:2020+A1:2023 11.01.2024/ 15.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/4002/24 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 1176-1: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1176-1:2017+A1:2023 11.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/4003/24 Gymnastické náradie. Kone a kozy. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy. Revízia STN EN 12196: 2004 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12196:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/4004/24 Povrch ihriska tlmiaci náraz. Metódy skúšania na stanovenie tlmenia nárazu. Revízia STN EN 1177+AC: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 1177:2018+A1:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
95/4001/24 Súkromné bezpečnostné služby. Ochrana kritickej infraštruktúry. Časť 2: Letiskové a letecké bezpečnostné služby. Revízia STN EN 16082: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17483-2:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
95/4002/24 Súkromné bezpečnostné služby. Ochrana kritickej infraštruktúry. Časť 3: Služby námornej bezpečnosti a bezpečnosti prístavov. Revízia STN EN 16747: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17483-3:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
95/4003/24 Služby rekreačného potápania. Požiadavky na výcvik potápačov s rebreatherom. Dekompresné potápanie do 60 m (ISO 24806: 2023). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 24806:2023 12.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
96/4001/24 Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času prepravy medzi koncovými bodmi pre hromadne podávané zásielky. Revízia STN EN 14534: 2016 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 14534:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4001/24 Informačné technológie. Umelá inteligencia (AI). Skreslenie v systémoch AI a v rozhodovaní s podporou AI (ISO/IEC TR 24027: 2021). ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/CLC ISO/IEC/TR 24027:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4002/24 Umelá inteligencia (AI). Hodnotenie robustnosti neurónových sietí. Časť 1: Prehľad (ISO/IEC TR 24029-1: 2021). ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/CLC ISO/IEC/TR 24029-1:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4003/24 Osobná identifikácia. Biometria. Prehľad biometrických overovacích systémov implementovaných naprieč Európou. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TR 18030:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4004/24 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. Časť 1: Predstavenie a všeobecný model (ISO/IEC 15408-1: 2022). Revízia STN EN ISO/IEC 15408-1: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 15408-1:2023 18.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4005/24 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. Časť 2: Bezpečnostné funkčné prvky (ISO/IEC 15408-2: 2022). Revízia STN EN ISO/IEC 15408-2: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 15408-2:2023 18.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4006/24 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. Časť 3: Prvky zaistenia bezpečnosti (ISO/IEC 15408-3: 2022). Revízia STN EN ISO/IEC 15408-3: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 15408-3:2023 18.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4007/24 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. Časť 4: Rámec pre špecifikáciu metód a činností hodnotenia (ISO/IEC 15408-4: 2022). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 15408-4:2023 18.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4008/24 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. Časť 5: Preddefinované balíky bezpečnostných požiadaviek (ISO/IEC 15408-5: 2022). ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO/IEC 15408-5:2023 18.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4009/24 Informačné technológie. Umelá inteligencia. Systémy riadenia. *). Prebraný medzinárodný dokument: ISO/IEC 42001:2023 17.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
97/4010/24 Digitálna výmena informácií v poisťovacom priemysle. Elektronická faktúra poistného. Priradenie k elektronickej faktúre v EN 16931-1: 2017. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN/TS 17901:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)