Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
73/4009/24 Železnice. Infraštruktúra. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku. Skúšobná metóda určovania akustických vlastností. Časť 2: Vlastné charakteristiky. Vzduchová nepriezvučnosť v podmienkach difúzneho zvukového poľa. Revízia STN EN 16272-2: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16272-2:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4010/24 Železnice. Infraštruktúra. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku. Skúšobná metóda určovania akustických vlastností. Časť 1: Vlastné charakteristiky. Zvuková pohltivosť v podmienkach difúzneho zvukového poľa. Revízia STN EN 16272-1: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16272-1:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/4011/24 Železnice. Koľaj. Preberanie prác. Časť 1: Práce na koľaji so štrkovým lôžkom. Koľaj, výhybky a križovania. Revízia STN EN 13231-1: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13231-1:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
74/3017/23 Okná. Zaťaženie okien ľahkými a ťažkými nárazmi. Skúšobná metóda, bezpečnostné požiadavky a klasifikácia. Revízia STN EN 13049: 2004. Prebraný medzinárodný dokument: EN 13049:2023 10.01.2024/ 30.04.2024 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
74/4001/24 Dvere s pohonom. Bezpečnosť pri používaní dverí s pohonom. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 16005: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16005:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/4001/24 Vplyv cementových výrobkov na pitnú vodu. Skúšobné metódy. Časť 3: Migrácia látok z priemyselne vyrobených cementových výrobkov. Revízia STN EN 14944-3: 2008 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 14944-3:2023 11.01.2024/ 15.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/4002/24 Zariadenia na výrobu biocídov in-situ. Aktívny chlór generovaný z chloridu sodného elektrolýzou. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17818:2023 11.01.2024/ 15.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
77/4001/24 Obaly. Stanovenie stupňa dezintegrácie za simulovaných podmienok domáceho kompostovania. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17428:2023 11.01.2024/ 15.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/4001/24 Geosyntetika. Odber a príprava skúšobných vzoriek (ISO 9862: 2022). Revízia STN EN ISO 9862: 2005 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 9862:2023 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/4001/24 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu. Revízia STN EN 360: 2003 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 360:2023 11.01.2024/ 15.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/4002/24 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou, ktoré obsahujú voľné kovanie na rozhraní respirátora. Požiadavky, skúšanie a označovanie. Revízia STN EN 12941: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12941:2023 11.01.2024/ 15.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/4003/24 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou, ktoré obsahujú celotvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie a označovanie.. Revízia STN EN 12942: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 12942:2023 11.01.2024/ 15.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/4004/24 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 1: Odber vzoriek pomocou čerpadla s následnou tepelnou desorpciou a plynovou chromatografiou. Revízia STN EN 14662-1: 2005 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 14662-1:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/4005/24 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie zariadení na monitorovanie kvality ovdzušia. Časť 3: Pracovné kritériá a skúšobné postupy pre stacionárne automatizované meracie systémy na kontinuálne monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov. Revízia STN EN 15267-3: 2008 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15267-3:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/4006/24 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie zariadení na monitorovanie kvality ovdzušia. Časť 4: Pracovné kritériá a skúšobné postupy pre prenosné automatizované meracie systémy na periodické merania emisií zo stacionárnych zdrojov. Revízia STN EN 15267-4: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15267-4:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/4007/24 Pôdy, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) (ISO 22036: 2024). Revízia STN EN 16170: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 22036:2024 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
84/4001/24 Zdravotnícka informatika. Klasifikácia zámerov na spracovanie osobných zdravotných informácií (ISO/TS 14265: 2024). Revízia STN P CEN ISO/TS 14265: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CEN ISO/TS 14265:2024 25.01.2024/ 31.01.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/4001/24 Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Slovník. Termíny používané v sterilizácii, súvisiacich zariadeniach a normách procesu. Zmena A1: Zmenené a pridané termíny a definície (ISO 11139: 2018/Amd 1: 2024). Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN ISO 11139:2018/A1:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/4001/24 ariadenia na rádiofrekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W a v pásme od 915 MHz do 921 MHz s úrovňami výkonu do 4 W. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 302 208 V3.4.1:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/4002/24 Digitálne televízne vysielanie (DVB). Špecifikácia informácií o službách (SI) v systémoch DVB. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 300 468 V1.18.1 :2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/4001/24 Laminátové dlážkoviny. Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 13329+A2: 2022 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 13329:2023 11.01.2024/ 15.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/4002/24 Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. Revízia STN EN 15185: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15185:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/4003/24 Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na nebytové stoly. Revízia STN EN 15372: 2017 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 15372:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/4004/24 Nebytový úložný nábytok. Požiadavky na bezpečnosť, pevnosť, trvanlivosť a stabilitu. Revízia STN EN 16121+A1: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16121:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/4005/24 Nábytok. Hviezdicové základne na sedenie. Požiadavky a skúšobné metódy. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 17850:2023 11.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)