Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
87/0004/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 4: Vrstva riadenia dátového spoja (DLC). ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 175-4 V2.8.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/0005/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 5: Sieťová (NWK) vrstva. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 175-5 V2.8.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/0006/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 6: Identity a adresovanie. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 175-6 V2.8.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/0007/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 7: Charakteristiky zabezpečenia. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 175-7 V2.8.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/0008/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 8: Kódovanie a prenos hovoru a zvuku. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 175-8 V2.8.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
87/0009/20 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Špecifikácia skúšok. Časť 2: Zvuk a hovor. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 300 176-2 V2.3.1:2019 16.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/0001/20 Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Navrhovanie, inštalovanie a údržba. Revízia STN EN 12845: 2015 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12845:2015+A1:2019 10.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/0002/20 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému. Revízia STN EN 54-13: 2017 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 54-13:2017+A1:2019 10.01.2020/ 30.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/0005/20 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 14: Sprinklery pre budovy na bývanie a ubytovanie. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12259-14:2020 30.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/0006/20 Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 8: Protokol o skúške systémov s otvorenými dýzami pre strojné zariadenia s krytom s objemom nad 260 m3. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14972-8:2020 30.01.2020/ 29.05.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/0007/20 Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 9: Protokol o skúške systémov s otvorenými dýzami pre strojné zariadenia s krytom s objemom najviac 260 m3. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14972-9:2020 30.01.2020/ 29.05.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
96/0001/20 Tetovacie služby. Bezpečná a hygienická prax. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17169:2020 24.01.2020/ 01.04.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)