Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
50/9001/19 Papier a lepenka. Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie kadmia a olova vo vodnom výluhu Revízia STN EN 12498: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12498:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
50/9002/19 Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie prenosu antimikrobiálnych zložiek Revízia STN EN 1104: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1104:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
50/9003/19 Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie stálosti fluorescenčne zjasneného papiera a lepenky Revízia STN EN 648: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 648:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
50/9004/19 Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie stálofarebnosti farbeného papiera a lepenky Revízia STN EN 646: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 646:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/9001/19 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2018) Revízia STN EN ISO 22000: 2006. Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 22000:2018 31.01.2019/ 30.04.2019 Ing. Jozef Kerekréty - POTRAVINOKONZULT
56/9002/19 Elektronické cigarety a e-kvapaliny. Zložky, ktoré majú byť merané v aerosóle plynných produktov ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TR 17236:2018 10.01.2019/ 31.01.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/9003/19 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2018) Revízia STN EN ISO 22000: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 22000:2018 25.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
56/9004/19 Potraviny. Stanovenie citrinínu tandemovou kvapalinovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17203:2018 25.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
60/9001/19 Nanotechnológie. Odporúčania na posudzovanie životného cyklu. Aplikácia EN ISO 14044: 2006 na vyrobené nanomateriály ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17276:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
60/9002/19 Nanotechnológie. Odporúčania na vypracovanie protokolov na výbušnosť a horľavosť práškov obsahujúcich nanoobjekty (na prepravu, manipuláciu a skladovanie) ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17274:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
60/9003/19 Nanotechnológie. Odporúčania na nakladanie a zneškodňovanie odpadu z výroby a spracovania vyrobených nanoobjektov ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17275:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
60/9004/19 Nanotechnológie. Odporúčania na detekciu a identifikáciu nanoobjektov v komplexných matriciach ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17273:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
63/9001/19 Gumové hadice a hadice s koncovkami na skvapalnený ropný plyn LPG (v kvapalnej alebo plynnej fáze) a na zemný plyn do 25 bar (2,5 MPa). Špecifikácia Revízia STN EN 1762: 2017 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1762:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
63/9002/19 Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu kvapalného ropného plynu a skvapalneného zemného plynu. Špecifikácia Revízia STN EN 13766: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13766:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9001/19 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 8: Klasifikácia a špecifikácie ozdobných laminátov Revízia STN EN 438-8: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 438-8:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)