Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
64/9017/19 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 2: Stanovenie vlastností Revízia STN EN 438-2: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 438-2:2016/A1:2018 17.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9018/19 Plasty. Príprava skúšobných telies obrábaním (ISO 2818: 2018) Revízia STN EN ISO 2818: 1998 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 2818:2018 24.01.2019/ 30.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9019/19 Potrubné systémy z plastov na beztlakovú podzemnú prepravu a skladovanie nepitnej vody. Skúšobné metódy na stanovenie krátkodobej pevnosti boxov v tlaku ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17150:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9020/19 Potrubné systémy z plastov na beztlakovú podzemnú prepravu a skladovanie nepitnej vody. Skúšobné metódy na stanovenie dlhodobej pevnosti boxov v tlaku ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17151:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9021/19 Potrubné systémy z plastov na beztlakovú podzemnú prepravu a skladovanie nepitnej vody. Boxy používané pre vsakovacie a retenčné systémy. Časť 1: Špecifikácie pre dažďové boxy vyrobené z polypropylénu (PP) a polyvinylchloridu (PVC-U) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17152-1:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9022/19 Potrubné systémy z plastov na priemyselné aplikácie. Polybutén (PB), polyetylén (PE), polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT), sieťovaný polyetylén (PE-X), polypropylén (PP). Metrický rad pre špecifikácie súčastí a systému (ISO 15494: 2015) Revízia STN EN ISO 15494: 2016. Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 15494:2018 28.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/9003/19 Automobilové palivá. Motorová nafta B10. Požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 16734: 2018. Preberaný medzinárodný dokument: EN 16734:2016+A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/9004/19 Motorová nafta. Stanovenie mazivosti s využitím vysokofrekvenčného trecieho mechanizmu (HFRR). Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 12156-1: 2018) Revízia STN EN ISO 12156-1: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 12156-1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/9005/19 Automobilové palivá. Motorové nafty s vysokým obsahom FAME (B20 alebo B30). Požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 16709: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16709:2015+A1:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/9006/19 Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 589+A1: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 589:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/9007/19 Tuhé biopalivá. Bezpečnosť peliet z tuhých biopalív. Bezpečná manipulácia a skladovanie drevných peliet na použitie v bytových domoch a na iné maloobjemové použitie (ISO 20023: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20023:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/9008/19 Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými metódami. Časť 7: Tepelné regulátory hmotnostného toku (ISO 6145-7: 2018) Revízia STN EN ISO 6145-7: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 6145-7:2018 17.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/9009/19 Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie dynamickej viskozity asfaltov a asfaltových spojív metódou kužeľom a platničkou Revízia STN EN 13702: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13702:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
67/9001/19 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 9: Stanovenie pevnosti v odrhnutí po vystavení vo vode ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 927-9:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
67/9002/19 Surový ľanový olej, rafinovaný ľanový olej a fermeže z ľanového oleja pre náterové látky. Špecifikácie a skúšobné metódy (ISO 150: 2018) Revízia STN EN ISO 150: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 150:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)