Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
67/9003/19 Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 2: Metóda ponorením do vody (ISO 2812-2: 2018) Revízia STN EN ISO 2812-2: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 2812-2:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
67/9004/19 Spojivá pre náterové látky. Stanovenie čísla zmydelnenia. Titračná metóda (ISO 3681: 2018) Revízia STN EN ISO 3681: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 3681:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
67/9005/19 Sušidlá pre náterové látky (ISO 4619: 2018) Revízia STN EN ISO 4619: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 4619:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
68/9001/19 Kozmetické výrobky. Analytické metódy. Metóda LC/UV na identifikáciu a kvantitatívne stanovenie 22 organických UV filtrov v kozmetických výrobkoch používaných v EÚ ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17156:2018 10.01.2019/ 31.01.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
69/9002/19 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 6: Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob a častí nádob zhotovených z tvárnej liatiny s guľôčkovým grafitom Zmena A2. Preberaný medzinárodný dokument: EN 13445-6:2014/A2:2018 23.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
70/9001/19 Kvalita vody. Stanovenie obsahu ortofosforečnanov a celkového obsahu fosforu prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 2: Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (CFA) (ISO 15681-2: 2018) Revízia STN EN ISO 15681-2: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 15681-2:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9012/19 Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických látok v digestoch a eluátoch. Analýza optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) Revízia STN P CEN/TS 17197: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17197:2018+AC:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9013/19 Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických látok v digestoch a eluátoch. Analýza hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) Revízia STN P CEN/TS 17200: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17200:2018+AC:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9014/19 Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah anorganických látok. Metódy analýz digestov po mineralizácii lúčavkou kráľovskou Revízia STN P CEN/TS 17201: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TS 17201:2018+AC:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9015/19 Bidety. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 14528: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14528:2015+A1:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9016/19 Nástenné pisoárové misy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 13407: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13407:2015+A1:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9017/19 Sanitárne zariadenia. Umývadlá. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 14688: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14688:2015+A1:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9018/19 Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 10: Priama šmyková skúška (ISO 17892-10: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 17892-10:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9019/19 Geotechnický prieskum a skúšky. Skúšanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Statická zaťažovacia skúška pilóty osovým tlakovým zaťažením (ISO 22477-1: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 22477-1:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9020/19 Metódy skúšania cementu. Časť 6: Stanovenie jemnosti mletia Revízia STN EN 196-6: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 196-6:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)