Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
72/9021/19 Metódy skúšania cementu. Časť 11: Stanovenie hydratačného tepla. Izotermická vodivostná kalorimetrická metóda ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 196-11:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9022/19 Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 21: Stanovenie mrazuvzdornosti tehliarskych murovacích prvkov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 772-22:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9023/19 Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti proti pretrhnutiu. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech Revízia STN EN 12310-2: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12310-2:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9024/19 Spojivá a priemyselne vyrábané zmesi na podlahové potery na báze síranu vápenatého. Časť 2: Skúšobné metódy Revízia STN EN 13454-2+A1: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13454-2:2019 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
72/9025/19 Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti proti zaťaženiu vetrom mechanicky upevňovaných hydroizolačných pásov a fólií Revízia STN EN 16002: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16002:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9003/19 Prehľad ustanovení platných v mieste použitia používaných v spojení s európskou normou EN 206 a aplikačná prax Revízia TNI CEN/TR 15868: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TR 15868:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9004/19 Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu Revízia STN EN 1794-1: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1794-1:2018+AC:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9005/19 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 10: Stanovenie odolnosti betónu proti karbonatizácii pri atmosferických úrovniach oxidu uhličitého ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12390-10:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9006/19 Organizácia informácií o stavebných prácach. Informačný manažment pomocou informačného modelovania budov. Časť 2: Dodanie z fázy výkazov (ISO 19650-2: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 19650-2:2018 14.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9007/19 Organizácia informácií o stavebných prácach. Informačný manažment pomocou informačného modelovania budov. Časť 1: Pojmy a princípy (ISO 19650-1: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 19650-1:2018 14.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9008/19 Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 16475-3: 2017 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16475-3:2016+A1:2018 14.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9009/19 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom Zmena A1. Preberaný medzinárodný dokument: EN 1991-1-3:2003/A1:2015 17.01.2019/ 30.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9010/19 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia Zmena A1. Preberaný medzinárodný dokument: EN 1991-1-7:2006/A1:2014 17.01.2019/ 30.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9014/19 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 30: Zhotovenie skúšobných vzoriek rázovým zhutňovačom Revízia STN EN 12697-30: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12697-30:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9015/19 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie medzerovitosti asfaltových zmesí Revízia STN EN 12697-8: 2004 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12697-8:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)