Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
73/9016/19 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti Revízia STN EN 12697-5: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12697-5:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9017/19 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 3: Extrakcia asfaltu. Rotačné vákuové destilačné zariadenie Revízia STN EN 12697-3: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12697-3:2013+A1:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9018/19 Zálievky používané za horúca. Časť 8: Skúšobné metódy na určovanie antikerozívnych zálievok po ponorení do uhľovodíkového paliva Revízia STN EN 13880-8: 2004 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13880-8:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9019/19 Zemné práce. Časť 1: Zásady a všeobecné pravidlá ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16907-1:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9020/19 Zemné práce. Časť 2: Klasifikácia materiálov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16907-2:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9021/19 Zemné práce. Časť 3: Stavebné postupy ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16907-3:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9022/19 Zemné práce. Časť 4: Upravovanie pôdy vápnom a/alebo so spojivami ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16907-4:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9023/19 Zemné práce. Časť 5: Kontrola kvality ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16907-5:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9024/19 Zemné práce. Časť 6: Rekultivácia skládok so sypanou skvapalnenou výplňou ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16907-6:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9025/19 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž Revízia STN EN 12716: 2003 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12716:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9026/19 Dočasné bočné ochranné a záchytné systémy. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy Revízia STN EN 13374: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13374:2013+A1:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
73/9027/19 Akustika. Určenie statického odporu pri toku vzduchu (ISO 9053: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 9053-1:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
74/9002/19 Stanovenie pevnosti výplňových podperiek. Skúšobná metóda a požiadavky ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17146:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9002/19 Kvalita vody. Všeobecné požiadavky a pokyny na stanovenie mikroorganizmov kultivačnými metódami (ISO 8199: 2018) Revízia STN EN ISO 8199: 2008 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 8199:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9003/19 Kvalita vody. Všeobecné požiadavky a prevádzkové skúšky pre monitorovacie zariadenia vody. Meracie prístroje ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17075:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)