Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
75/9004/19 Kvalita vody. Pokyny na stanovenie stupňa modifikácie hydromorfologických znakov/vlastností brakických a pobrežných vôd ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17123:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9005/19 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) Revízia STN ISO 9965: 1996 *). Preberaný medzinárodný dokument: ISO/TS 17379-2:2013 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9006/19 Kvalita vody. Pokyny na prípravu a spracovanie organických látok málo rozpustných vo vode na následné hodnotenie ich biodegradability vo vodnom prostredí (ISO 10634: 2018) Revízia STN EN ISO 10634: 2000 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 10634:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9007/19 Kvalita vody. Celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta. Metóda kvapalinového scintilačného merania (ISO 11704: 2018) Revízia STN EN ISO 11704: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11704:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9008/19 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo pripravené baktérie. Zmena 1 (ISO 11348-1: 2007/Amd 1: 2018) Zmena A1. Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11348-1:2007/Amd 1:2018 18.01.2019/ 01.06.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9009/19 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (skúška luminiscenčných baktérií). Časť 2: Metóda používajúca dehydratované baktérie. Zmena 1 (ISO 11348-2: 2007/Amd 1: 2018) Zmena A1. Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11348-2:2007/Amd 1:2018 18.01.2019/ 01.06.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9010/19 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie sušené vymrazovaním. Zmena 1 (ISO 11348-3: 2007/Amd 1: 2018) Zmena A1. Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11348-3:2007/Amd 1:2018 18.01.2019/ 01.06.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9011/19 Triedenie a charakteristiky metód renovácie, opráv a výmeny kanalizačných potrubí a stôk Revízia STN EN 15885: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 15885:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9012/19 Kvalita vody. Technická správa o DNA barkódoch rozsievok ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TR 17244:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
75/9013/19 Kvalita vody. Technická správa pre rutinný odber vzoriek bentických rozsievok z riek a jazier, prispôsobený pre metabarkódové analýzy ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TR 17245:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
76/9001/19 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Metódy a materiály na čistenie poréznych anorganických materiálov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17138:2018 14.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
77/9001/19 Obaly. Plastové sudy. Časť 3: Uzatváracie systémy s vtláčacou alebo skrutkovacou zátkou pre plastové sudy s menovitým objemom od 113,6 l do 220 l (ISO 20848-3: 2018) Revízia STN EN ISO 20848-3: 2008 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20848-3:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
77/9002/19 Obaly. Obalový dizajn. Jednoduché otváranie (ISO 17480: 2015) Revízia STN P CEN/TS 15945: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 17480:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
79/9001/19 Usne. Organický fluór. Časť 1: Stanovenie neprchavých zlúčenín extrakčnou metódou s použitím kvapalinovej chromatografie (ISO 23702-1: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 23702-1:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
79/9002/19 Usne. Skúšky stálofarebnosti. Stálofarebnosť pri otere v cykle tam a späť (ISO 11640: 2018) Revízia STN EN ISO 11640: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11640:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)