Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
79/9003/19 Obuv. Skúšobné metódy na zipsy. Pevnosť pripevnenia záražiek (ISO 10750: 2015) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 10750:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/9004/19 Textílie. Stanovenie obsahu zlúčenín na báze chlórbenzénu a chlórtoluénu ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17137:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/9005/19 Textílie povrstvené gumou alebo plastmi. Fyzikálne a mechanické skúšky. Stanovenie odolnosti proti ohýbaniu flexometrom (ISO 32100: 2018) Revízia STN EN ISO 32100: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 32100:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/9006/19 Textílie povrstvené gumou alebo plastmi. Mechanické skúšobné metódy pri biaxiálnom napätí. Časť 1: Tuhosť v ťahu ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17117-1:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/9007/19 Modulárne viacvrstvové podlahové krytiny. Prvky s práškovou povrchovou vrstvou na báze dreva. Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17142:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/9008/19 Textilné podlahové krytiny. Klasifikácia Revízia STN EN 1307+A2: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1307:2014+A3:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/9009/19 Geosyntetika. Skúšobná metóda na stanovenie modulu v spevnení s bariérou z HPDE geosyntetík ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17096:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/9010/19 Geosyntetika. Zisťovanie trecích vlastností. Časť 1: Priama šmyková skúška (ISO 12957-1: 2018) Revízia STN EN ISO 12957-1: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 12957-1:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
80/9011/19 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti proti oxidácii (ISO 13438: 2018) Revízia STN EN ISO 13438: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 13438:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9004/19 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na obmedzený kontakt s chemikáliami Revízia STN EN 13832-2: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13832-2:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9005/19 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na dlhotrvajúci kontakt s chemikáliami Revízia STN EN 13832-3: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13832-3:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9006/19 Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovné polohovanie a prevenciu pred pádmi z výšky. Pásy a laná pre zabránenie pádu a polohovanie Revízia STN EN 358: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 358:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9007/19 Návod na výber, použitie, starostlivosť a údržbu ochranných odevov proti rizikám tepla a plameňa ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TR 14560:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9008/19 Pôda, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie dioxínov a furánov a dioxínom podobných polychlórovaných bifenylov plynovou chromatografiou s detekciou vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou (HR GC-MS) Revízia STN P CEN/TS 16190: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16190:2018 17.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9009/19 Osobné ochranné prostriedky. Ochrana očí a tváre. Slovník (ISO 4007: 2018) Revízia STN EN ISO 4007: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 4007:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)