Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
83/9010/19 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 1: Pripájací oblý závit Revízia STN EN 148-1: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 148-1:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9011/19 Stanovenie odolnosti materiálov proti permeácii chemikáliami. Časť 2: Permeácia potenciálne nebezpečnými plynnými chemikáliami za podmienok nepretržitého kontaktu Revízia STN EN 16523-2: 2015 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16523-2:2015+A1:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9012/19 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám Revízia STN EN 388: 2017. Preberaný medzinárodný dokument: EN 388:2016+A1:2018 18.01.2019/ 01.06.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9013/19 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky Revízia STN EN 363: 2008 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 363:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9014/19 Ochranné odevy pre motoristov proti mechanickým nárazom. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na chrániče hrude ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1621-3:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9015/19 Charakterizácia kalov. Vyhodnotenie hustoty kalov ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17183:2018 25.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9016/19 Charakterizácia kalov. Filtračné vlastnosti. Časť 4: Stanovenie odvodniteľnosti flokulovaných kalov Revízia STN EN 14701-4: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14701-4:2018 25.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9017/19 Akustika. Chrániče sluchu. Časť 2: Odhad účinných vážených hladín A akustického tlaku za nasadenými chráničmi sluchu (ISO 4869-2: 2018) Revízia STN EN ISO 4869-2: 1998 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 4869-2:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9018/19 Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna metóda merania vloženého útlmu (ISO 4869-1: 2018) Revízia STN EN 24869-1: 1997 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 4869-1:2018 30.01.2019/ 30.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
83/9019/19 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Materiálové a konštrukčné požiadavky Revízia STN EN 1149-5: 2008 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1149-5:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
84/9001/19 Malé parné sterilizátory Revízia STN EN 13060: 2015 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13060:2014+A1:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
84/9002/19 Prístroje na umývanie a dezinfekciu. Časť 4: Požiadavky a skúšky dezinfekčných prístrojov s chemickou dezinfekciou termolabilných endoskopov (ISO 15883-4: 2018) Revízia STN EN ISO 15883-4: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 15883-4:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9001/19 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Diferenciácia aktívnych a neaktívnych látok ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN/TR 17296:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9002/19 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Aplikácia európskych noriem na chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky Revízia STN EN 14885: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14885:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9003/19 Stomatológia. Vyhodnotenie biokompatibility zdravotníckeho vybavenia používaného v stomatológii (ISO 7405: 2018) Revízia STN EN ISO 7405: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 7405:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)