Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
85/9004/19 Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 80369-1: 2018) Revízia STN EN ISO 80369-1: 2011 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 80369-1:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9005/19 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 5: Uzavierateľné vrecká a zvitky z pórovitých materiálov a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 868-5: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 868-5:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9006/19 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 8: Kontajnery na opakované použitie pre parné sterilizátory podľa EN 285. Požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 868-8: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 868-8:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9007/19 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 9: Netkané polyolefínové materiály bez povlaku. Požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 868-9: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 868-9:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9008/19 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 10: Netkané polyolefínové materiály s vrstvou lepidla. Požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 868-10: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 868-10:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9009/19 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením zmrazeného tkaniva. Časť 1: Izolovaná RNA (ISO 20184-1: 2018) Revízia STN P CEN/TS 16826-1: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20184-1:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9010/19 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením zmrazeného tkaniva. Časť 1: Izolované proteíny (ISO 20184-2: 2018) Revízia STN P CEN/TS 16826-2: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20184-2:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9011/19 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením formalínom fixovaného a parafínom zaliateho FFPE tkaniva. Časť 1: Izolovaná RNA (ISO 20166-1: 2018) Revízia STN P CEN/TS 16827-1: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20166-1:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9012/19 Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením formalínom fixovaného a parafínom zaliateho (FFPE) tkaniva. Časť 2: Izolované proteíny (ISO 20166-2: 2018) Revízia STN P CEN/TS 16827-2: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20166-2:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9013/19 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna nepórovitá povrchová skúška pre hodnotenie virucídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v humánnej medicíne. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 2) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16777:2018 18.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9014/19 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky - Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie sporocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov v oblasti medicíny - Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, stupeň 1) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17126:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9015/19 Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Biologické a chemické indikátory. Skúšobné metódy (ISO 18472: 2018) Revízia STN EN ISO 18472: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 18472:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9016/19 Stomatológia. Kapslový dentálny amalgám (ISO 20749: 2017) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20749:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
85/9017/19 Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Slovník. Termíny používané v sterilizácii, súvisiacich zariadeniach a normách procesu (ISO 11139: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11139:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/9001/19 Pružné a textilné dlážkoviny. Stanovenie dĺžky strany, hrany, rovnosti a pravouhlosti dlaždíc (ISO 20342: 2018) Revízia STN EN ISO 24342: 2012, STN EN 994: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 24342:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)