Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
91/9002/19 Pružné, laminátové a modulárne viacvrstvové podlahové krytiny. Stanovenie elektrického odporu Revízia STN EN 1081: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1081:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/9003/19 Pružné dlážkoviny. Korkové dlaždice. Špecifikácia Revízia STN EN 12104: 2003 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 12104:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/9004/19 Sanitárne zariadenia. Spoločné umývacie žľaby Revízia STN EN 14296: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14296:2015+A1:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/9005/19 Kuchynské drezy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 13310: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13310:2015+A1:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
91/9006/19 Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače Revízia STN EN 14055+A1: 2016 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 14055:2018 24.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/9001/19 Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 4: Zasklené konštrukcie Revízia STN EN 15254-4+A1: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 15254-4:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/9002/19 Stabilné hasiace zariadenia. Sprinklerové systémy na použitie v budovách na bývanie. Návrh, inštalácia a údržba ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 16925:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/9003/19 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie silnoprúdových káblov, riadiacich káblov a komunikačných káblov Revízia STN EN 13501-6: 2015 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13501-6:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/9004/19 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň Revízia STN EN 13501-1+A1: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 13501-1:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
92/9005/19 Pokyny k navrhovaniu, výberu a inštalácii vetracích otvorov na ochranu konštrukčnej celistvosti uzatvorených priestorov chránených plynovými hasiacimi zariadeniami (ISO/TS 21805: 2018) ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TS 21805:2019 31.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
93/9001/19 Bezpečnosť hračiek. Časť 14: Trampolíny na domáce používanie Revízia STN EN 71-14+A1: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 71-14:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/9001/19 Výrobky na starostlivosť o deti. Pomôcky na kúpanie. Požiadavky na bezpečnosť a skúšobné metódy ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17022:2018 10.01.2019/ 15.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/9002/19 Sviečky. Špecifikácia správania sa pri tvorbe sadzí Revízia STN EN 15426: 2008 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 15426:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/9003/19 Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské kočíky. Časť 1: Športové a hlboké kočíky Revízia STN EN 1888: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1888-1:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/9004/19 Výrobky na starostlivosť o deti. Detské kočíky. Časť 2: Športové kočíky pre deti od 15 kg do 22 kg ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1888-2:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)