Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
94/9005/19 Výrobky na starostlivosť o deti. Vaničky, stojany a pomôcky na kúpanie. Požiadavky na bezpečnosť a skúšobné metódy ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17072:2018 18.01.2019/ 01.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/9006/19 Zapaľovače. Bezpečnostné požiadavky (ISO 9994: 2018) Revízia STN EN ISO 9994: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 9994:2019 31.01.2019/ 30.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
94/9007/19 Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy Revízia STN EN 1400+A1: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 1400:2013+A2:2018 31.01.2019/ 15.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)